Twój bezpłatny serwis ogłoszeniowy

+DODAJ OGŁOSZENIE   Za darmo  
To ogłoszenie jest nieaktywne

Lokal Użytkowy na sprzedaż, Kalisz, 6770 m2

 • Kalisz, wielkopolskie
 • Rynek wtórny
 • Dodane 2020-11-03
 • ID ogłoszenia: 2075190
 • Wyróżnij to ogłoszenie
 • Odśwież to ogłoszenie
Dodaj do schowka
 • Zgłoś nadużycie
  Powód zgłoszenia

Kategoria : Lokal Użytkowy na sprzedaż
Lokalizacja : Kalisz Częstochowska (wielkopolskie)
Powierzchnia : 6 770 m2
Piętro : 7

OGŁOSZENIE

w sprawie sprzedaży prawa użytkowania wieczystego w trybie przetargu pisemnego nieograniczonego

Wytwórnia Sprzętu Komunikacyjnego „PZL-KALISZ” S.A. z siedzibą w Kaliszu, KRS: 0000071223 (dalej: „Spółka”) ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Kaliszu, woj. wielkopolskie, przy ul. Częstochowskiej 140, 62-800 Kalisz składającej się z:

- Prawa wieczystego użytkowania działki nr 11/68 obręb 091 o powierzchni 2 912 m2 oraz prawa własności budynku biurowo-administracyjnego 9 kondygnacyjnego, o powierzchni ogółem 6 769,80 m2. Nieruchomość zapisana w księdze wieczystej KW nr KZ1A/00076790/5.

- Prawa wieczystego użytkowania działek nr 11/67 i 11/112 obręb 091 o łącznej powierzchni 2 271 m2. Nieruchomość zapisana w księdze wieczystej KW nr KZ1A/00006393/1.

Cena wywoławcza nieruchomości jest równa cenie minimalnej i wynosi 4 000 000,00 zł netto (słownie: cztery miliony złotych 00/100) oraz należny podatek VAT, przy czym oferta powinna zawierać oferowaną cenę netto oraz oferowaną cenę brutto.

Wyżej wymieniona nieruchomość jest wolna od jakichkolwiek obciążeń i zobowiązań.

Sprzedaż nie obejmuje prawa użytkowania wieczystego pozostałych działek ujętych w ww. księgach wieczystych, a nie wymienionych w niniejszym ogłoszeniu.

Postępowanie prowadzone będzie w dwóch etapach (pierwszy – pisemny, drugi ustny – licytacja), w oparciu o regulamin dostępny na stronie internetowej www.wsk.kalisz.pl (dalej: „Regulamin”).

Z nabyciem Nieruchomości związane jest zobowiązanie się przyszłego nabywcy do wzniesienia na swój wyłączny koszt ogrodzenia na granicy Nieruchomości z pozostałymi nieruchomościami Spółki zgodnie z załącznikiem nr 1 do Regulaminu i na zasadach w nim opisanych.

Oferent przed złożeniem oferty jest zobowiązany do wpłaty wadium w wysokości 10%ceny wywoławczej, tj. 400 000,00 zł (słownie: czterysta tysięcy złotych 00/100), na rachunek bankowy Spółki prowadzony przez Bank PEKAO S.A. nr 02 1240 2946 1111 0000 2873 3290.

Wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia Nieruchomości albo zwrócone oferentowi, który nie uzyskał prawa nabycia Nieruchomości. Wadium może również ulec zatrzymaniu na rzecz Spółki, jeżeli oferent, który uzyskał prawo nabycia Nieruchomości nie przystąpił do aktu notarialnego we wskazanym terminie. Szczegółowy sposób postępowania z wadium określa Regulamin.

Oferty na zakup Nieruchomości należy składać w Sekretariacie Prezesa Zarządu, mieszczącym się w siedzibie Spółki przy ulicy Częstochowskiej 140, 62-800 Kalisz, pok. nr 109, I piętro, w zamkniętych kopertach z napisem „Dotyczy przetargu na sprzedaż nieruchomości – nie otwierać”:

- osobiście, w terminie do dnia 08.01.2021 r. do godz. 11:00,

- za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub firm kurierskich do dnia 08.01.2021 r. do godz. 11:00 (liczy się data wpływu oferty, a nie data nadania).

Oferty złożone po terminie podlegają odrzuceniu.

Otwarcie kopert nastąpi 08.01.2021 r., o godzinie 11:15 w siedzibie Spółki przy ulicy Częstochowskiej 140, 62-800 Kalisz, I piętro, pok. nr 107.

Nieruchomość można oglądać w godz. 8:00-13:00 (od pn. do pt.) od dnia opublikowania zamieszczenia ogłoszenia do dnia 07.01.2021 r., po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu – nr tel. (62) 504 65 95 lub (62) 504 67 09.

Oferta musi zawierać informacje i oświadczenia oferenta wskazane w Regulaminie.

Do oferty należy dołączyć wskazane w Regulaminie dokumenty.

Termin związania ofertą powinien wynosić co najmniej 6 miesięcy.

Zakończenie etapu pisemnego nastąpi w terminie do 14 dni, licząc od ostatniego dnia składania ofert. Oferenci zakwalifikowani do II etapu (ustnego) zostaną dodatkowo powiadomieni pisemnie o miejscu i terminie licytacji, w której na zasadach określonych w Regulaminie wyłoniona zostanie najkorzystniejsza oferta.

Warunkiem zawarcia umowy ostatecznej sprzedaży Nieruchomości będzie uzyskanie przez Spółkę wymaganych przez prawo i jej akty wewnętrzne zgód korporacyjnych, a także uzyskanie dodatkowych pozwoleń i nie skorzystanie z prawa pierwokupu, w przypadku gdy byłyby takie wymagane.

Uchylanie się przez oferenta, którego oferta została wybrana w drodze przetargu, od zawarcia notarialnej umowy sprzedaży, skutkować będzie odstąpieniem od zawarcia z nim umowy i zatrzymaniem wadium na zasadach zapisanych w Regulaminie.

Spółka ma prawo, na zasadach zapisanych w Regulaminie, do unieważnienia postępowania przetargowego na każdym etapie, bez wyboru oferty i bez podania przyczyn, co nie będzie skutkowało ponoszeniem przez nią jakichkolwiek skutków prawnych i kosztów pieniężnych.

Sprzedający nie dopuszcza składania ofert częściowych i wariantowych.

Niniejsze ogłoszenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Spółki, ul. Częstochowska 140, 62-800 Kalisz, zamieszczenie w prasie o zasięgu ogólnopolskim oraz umieszczenie na stronie internetowej Spółki www.wsk.kalisz.pl

Osobami wyznaczonymi do kontaktu i udzielania informacji w sprawie sprzedaży nieruchomości są: Pan Włodzimierz Korach Wł » Wyślij e-mail  nr tel. (62) 504 65 95 i Pan Robert Białkowski nr tel. (62) 504 67 09, e-mail:  » Wyślij e-mail 

Kontakt:
Wytwórnia Sprzętu Komunikacyjnego „PZL-KALISZ” S.A.
tel: (62) 504 65 95
 » Wyślij e-mail 

Skontaktuj się z ogłoszeniodawcą
 • Oferty-dom.pl
 • Kalisz, wielkopolskie
 • 2)5 XXX XXX (pokaż)
Wyślij email
4 000 000 zł
Napisz wiadomość
2)5 XXX XXX (pokaż)
Kalisz, wielkopolskie
Oferty-dom.pl
Wystawiający: Osoba prywatna
Na allget.pl od 2017-09-23
 • ID ogłoszenia: 2075190
 • Dodane: 2020-11-03 04:05
 • Wyświetleń: 18
MOŻE ZAINTERESUJĘ CIĘ RÓWNIEŻ TE OFERTY