Twój bezpłatny serwis ogłoszeniowy

+DODAJ OGŁOSZENIE   Za darmo  
To ogłoszenie jest nieaktywne

Działka na sprzedaż, Dźwierzuty, 5653 m2

 • Dźwierzuty, warmińsko-mazurskie
 • Rynek wtórny
 • Dodane 2020-12-16
 • ID ogłoszenia: 2134535
 • Wyróżnij to ogłoszenie
 • Odśwież to ogłoszenie
Dodaj do schowka
 • Zgłoś nadużycie
  Powód zgłoszenia

Kategoria : Działka na sprzedaż
Lokalizacja : Dźwierzuty (warmińsko-mazurskie)
Powierzchnia : 5 653 m2

RGT-GN.6840.19.1.2020

Dźwierzuty, dn. 15 grudnia 2020 r.

WÓJT GMINY DŹWIERZUTY

ogłasza II nieograniczony przetarg ustny

na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w obrębie Dźwierzuty, miejscowość Dźwierzuty, gm. Dźwierzuty o nr ewidencyjnym 991/11 i o pow. 5653 m2, wartość nieruchomości zgodnie z wyceną rzeczoznawcy majątkowego wynosi: 91 000 zł netto.

Pierwszy przetarg odbył się w dniu 09.09.2020 r. Nieruchomość posiada urządzoną Kw nr OL1S/00018758/3.

Teren na którym znajduje się przedmiotowa działka nie jest objęty aktualnie obowiązującym planem zagospodarowania przestrzennego, sklasyfikowany jako Bp. W obowiązującym obecnie „Studium Uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Dźwierzuty” zatwierdzonym uchwałą nr XIV/122/2000 Rady Gminy w Dźwierzutach z dnia 7 lipca 2000 roku, przedmiotowa działka jest przeznaczona na funkcję przemysłową, magazynową oraz usługi rzemiosła uciążliwego. Dla działki nr 991/11 została wydana decyzja nr 09/2020 z dnia 16.01.2020 roku znak: RI-PPA.6730.50.2020 w sprawie warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku usługowego oraz budynku mieszkalnego jednorodzinnego na terenie działki nr ewidencyjny 991/11 w obrębie geodezyjnym Dźwierzuty, gmina Dźwierzuty.

Działka położona jest w „strefie preferencyjnej” miejscowości Dźwierzuty w terenie zabudowy przemysłowej, magazynowej oraz usług i rzemiosła. Otoczenie stanowią działki przeznaczone jak wyżej. Nieruchomość graniczy od strony zachodniej z dojazdową drogą publiczną (droga krajowa Bartoszyce- Szczytno – Pułtusk- Warszawa), od strony wschodniej i południowej z wewnętrznymi drogami nieurządzonymi, od północy z zabudową usługową,. Kształt działki jest nieregularny, teren falisty, działka nie jest zabudowana, bez ogrodzenia, całość zachwaszczona oraz zakrzaczona bez wartości użytkowej drzew.

Nieruchomość objęta wymienioną wyżej księgą wieczystą jest obciążona ograniczonym prawem rzeczowym. Obciążenie nie dotyczy działki nr 991/11.

Gmina nie ponosi odpowiedzialności w przypadku przepisania przez Sąd Rejonowy w Szczytnie wyżej opisanych służebności. Koszty ich wykreślenia nie obciążają Gminy Dźwierzuty.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 91 500 zł, netto.

Wadium – 10 000 zł

Przetarg odbędzie się w dniu 02 lutego 2021 roku o godz. 9:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Dźwierzuty.

Wadium należy wnieść najpóźniej do dnia 28.01.2021 r. na rachunek bankowy Urzędu Gminy Dźwierzuty nr: 98 8838 1044 2007 0400 0101 0005 BS Szczytno Oddział Dźwierzuty. Na dowodzie wpłaty należy zaznaczyć Wadium - przetarg w dniu 02.02.2021 r. obręb Dźwierzuty miejscowość Dźwierzuty działka nr 991/11. Datą dokonania wpłaty wadium jest data uznania rachunku bankowego Urzędu Gminy.

Do udziału w przetargu mogą być zakwalifikowane osoby, które:

1) wniosą wadium w wysokości 10 000 zł do dnia 28.01.2021 r. Środki finansowe w dniu 28.01.2021 r. winny znajdować się na wspomnianym wyżej rachunku bankowym pod rygorem uznania przez organizatora przetargu, ze warunek wpłaty wadium nie został spełniony.

Uczestnik przetargu winien przed otwarciem przetargu przedłożyć komisji przetargowej dowód tożsamości oraz dowód dokonania wpłaty wadium.

Jeżeli uczestnik jest reprezentowany przez pełnomocnika, konieczne jest przedłożenie oryginału pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego.

W przypadku reprezentantów osób prawnych z dowodem wpłaty wadium należy przedłożyć wyciąg z rejestru przedsiębiorców z KRS (sporządzony nie wcześniej niż miesiąc przed przetargiem). Przed przystąpieniem do przetargu uczestniczące w przetargu osoby fizyczne pozostające w związku małżeńskim, w przypadku udziału w przetargu jednego z małżonków, zobowiązane są do przedłożenia pełnomocnictwa udzielonego przez nieobecnego małżonka do wniesienia wadium, uczestnictwa w przetargu w jego imieniu i składania oświadczeń związanych z przetargiem. Zgodnie z art. 37 ustawy z dnia 25.02.1964r . kodeks rodzinny i opiekuńczy – tekst jedn. Dz. U z 2019 r, poz. 2086 ze zm.) do dokonania czynności prawnej prowadzącej do odpłatnego nabycia potrzebna jest zgoda drugiego małżonka w przypadku wspólności ustawowej.

Cudzoziemcy zobowiązani są uzyskać zezwolenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na nabycie w/w nieruchomości z uwzględnieniem art. 8 ustawy z dnia 24 marca 1920 roku o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tekst jednolity Dz. U. z 2017 roku, poz. 2278). Cudzoziemcy winni okazać promesę lub zezwolenie w przypadku wygrania przetargu.

Gmina Dźwierzuty sprzedaje powyższą nieruchomość zgodnie z wyrysem i wypisem z mapy ewidencyjnej wydanym przez Starostwo Powiatowe w Szczytnie. Wobec powyższego kupujący zostanie zobowiązany w akcie notarialnym do złożenia oświadczenia, że nie będzie występował z żadnymi roszczeniami wobec sprzedającego z tytułu ewentualnej niezgodności w zakresie rodzaju użytków oraz ewentualnej różnicy w powierzchni sprzedawanej nieruchomości, jeżeli po sprzedaży geodeta wskaże inną powierzchnię, niż jest to oznaczone w dokumentach wyżej wymienionych. Okazanie punktów granicznych nieruchomości może nastąpić na życzenie i wyłączny koszt kupującego. Uczestnicy przetargu zobowiązani będą do składania oświadczeń w tym zakresie.

Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden z nich zaoferuje cenę wyższą od ceny wywoławczej przynajmniej o jedno postąpienie. Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych, tzn. 1 130 zł. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu.

Cena ustalona w przetargu powiększona o należny podatek Vat stanowić będzie cenę sprzedaży płatną jednorazowo najpóźniej do dnia zawarcia umowy notarialnej na rachunek Urzędu Gminy Dźwierzuty 49 8838 1044 2007 0400 0101 0014

W dniu podpisania umowy notarialnej środki finansowe winny znajdować się na rachunku bankowym Urzędu Gminy Dźwierzuty.

Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygra przetarg, zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości. Do momentu podpisania aktu notarialnego wadium pełni funkcję zabezpieczającą.

Osobom, które nie wygrały przetargu wadium zostanie zwrócone w ciągu 3 dni od dnia odpowiednio: odwołania, zamknięcia, unieważnienia przetargu lub jego zakończenia wynikiem negatywnym.

Wadium przepada na rzecz Gminy Dźwierzuty w razie uchylenia się uczestnika przetargu, który wygra przetarg, od zawarcia notarialnej umowy sprzedaży nieruchomości.

Informacje dodatkowe

O terminie zawarcia umowy notarialnej nabywca zostanie powiadomiony w terminie do 21 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu.

Wszelkie koszty związane ze zawarciem umowy (w szczególności notarialne, sądowe, geodezyjne) a także usunięciem z terenu ewentualnych bezumownych użytkowników oraz ewentualnych zanieczyszczeń lub innych rzeczy kolidujących z zagospodarowaniem nieruchomości ponosi nabywca.

Protokół z przetargu stanowić będzie podstawę do zawarcia notarialnej umowy sprzedaży nieruchomości.

Ogłoszenie podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń we wsi Dźwierzuty, w Biuletynie Informacji Publicznej (www.bip.gminadzwierzuty.pl), na okres co najmniej 30 dni tj. od dnia 21.12.2020 r. do 27.01.2021 r. włącznie.

Dodatkowe informacje dotyczące nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Gminy Dźwierzuty pok. nr 24 lub pod nr tel. 89 621 04 11 .

Gmina Dźwierzuty zastrzega sobie prawo odstąpienia od przeprowadzenia przetargu z uzasadnionej przyczyny.

Na mapie działka oznaczona kolorem czerwonym.

Wójt Gminy

/-/ Marianna Bogusława Szydlik

Kontakt:
Urząd Gminy Dźwierzuty
tel: 89 621 04 11
 » Wyślij e-mail 

Skontaktuj się z ogłoszeniodawcą
 • Oferty-dom.pl
 • Dźwierzuty, warmińsko-mazurskie
 • 896 XXX XXX (pokaż)
Wyślij email
91 000 zł
Napisz wiadomość
896 XXX XXX (pokaż)
Dźwierzuty, warmińsko-mazurskie
Oferty-dom.pl
Wystawiający: Osoba prywatna
Na allget.pl od 2017-09-23
 • ID ogłoszenia: 2134535
 • Dodane: 2020-12-16 05:36
 • Wyświetleń: 8
MOŻE ZAINTERESUJĘ CIĘ RÓWNIEŻ TE OFERTY