Twój bezpłatny serwis ogłoszeniowy

+DODAJ OGŁOSZENIE   Za darmo  
To ogłoszenie jest nieaktywne

Mieszkanie na sprzedaż, Lądek-Zdrój, 58 m2

 • Lądek-Zdrój, dolnośląskie
 • Rynek wtórny
 • Dodane 2020-12-22
 • ID ogłoszenia: 2141821
 • Wyróżnij to ogłoszenie
 • Odśwież to ogłoszenie
Dodaj do schowka
 • Zgłoś nadużycie
  Powód zgłoszenia

Kategoria : Mieszkanie na sprzedaż
Lokalizacja : Lądek-Zdrój Krótka (dolnośląskie)
Powierzchnia : 58 m2
Ilość pokoi : 2
Piętro : 1

W lewym górnym rogu dokumentu

pieczęć podłużna Burmistrz Lądka-Zdroju

Ogłoszenie Nr IF.6840.85.2020.403

Burmistrza Lądka-Zdroju

z dnia 21 grudnia 2020 r.

o III przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 4 przy ul. Krótkiej 2 w Lądku-Zdroju

wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku i współwłasności gruntu

Burmistrz Lądka Zdroju działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 1990) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1490), ogłasza III ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż niżej opisanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lądek-Zdrój.

Lp.: 1.

Położenie nieruchomości: ul. Krótka 2 w Lądku-Zdroju

Nr działki: 169/10

Obręb: Stare Miasto

Powierzchnia: 685 m2

Księga Wieczysta: SW1K/00103012/8

Opis nieruchomości: Przedmiotem sprzedaży jest samodzielny lokal mieszkalny nr 4 położony na I piętrze budynku mieszkalnego, wielorodzinnego przy ul. Krótkiej 2 w Lądku-Zdroju, składający się: 2 pokoi i kuchni o łącznej powierzchni użytkowej 57,92 m2, do którego należą pomieszczenia przynależne: 1 komórka na podwórku o powierzchni 4,80 m2 oraz 1 komórka w piwnicy o powierzchni 14,40 m2 wraz
z udziałem w częściach wspólnych budynku i współwłasności gruntu (działki nr 169/10 obręb Stare Miasto) wynoszącym 190/1 000. WC do wspólnego użytku na korytarzu. Do budynku mieszkalnego przybudowany jest piętrowy budynek gospodarczy. Powierzchnia użytkowa budynku mieszkalnego wynosi 295,49 m2, a budynku gospodarczego 110,40 m2. Okna w lokalu drewniane, skrzynkowe. Drzwi stare, płytowe, drewniane, malowane. Ściany i sufity tynkowane i malowane. Tynki sufitów mocno spękane. Wyposażenie: instalacja wodno-kanalizacyjna (wymagany montaż wodomierza lokalowego) oraz elektryczna (moc przyłączeniowa: 3,5 kW), brak instalacji gazowej. Ogrzewanie istniejące: trzon kuchenny oraz dwa piece kaflowe. Brak wentylacji grawitacyjnej.

Lokal znajduje się w budynku mieszkalnym, wielorodzinnym posadowionym na działce oznaczonej geodezyjnym numerem działki 169/10 (AM-5), obręb Stare Miasto o powierzchni 0,0685 ha, dla której prowadzona jest księga wieczysta nr SW1K/00103012/8. Do budynku mieszkalnego dobudowany jest piętrowy budynek gospodarczy. Powierzchnia użytkowa budynku mieszkalnego wynosi 295,49 m2, a budynku gospodarczego 110,40 m2. Budynek mieszkalny znajduje się w ewidencji zabytków.

Dla przedmiotowego lokalu nie zostało wydane świadectwo charakterystyki energetycznej w myśl ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 213).

Cena wywoławcza: 74 000,00 zł (siedemdziesiąt cztery tysiące złotych 00/100)

Wadium: 7 000,00 zł

Przeznaczenie nieruchomości: Teren, na którym znajduje się budynek, w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonym uchwałą Rady Miejskiej Lądka-Zdroju Nr XXXVI/247/13 z dnia 30 kwietnia 2013 r., w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Lądka-Zdroju "Nowy Zdrój obszar A - Stare Miasto"(Dz.U. Woj. Dolnośląskiego z 2013 r., poz. 3873) oznaczony jest symbolem 10 MWU - przeznaczenie podstawowe: tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z usługami.

Pełny tekst miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Lądek-Zdrój na stronie:

http://www.bip.ug-ladekzdroj.dolnyslask.pl/dokument,iddok,929,idmp,51,r,r

Podatek VAT

Sprzedaż lokalu jest zwolniona od podatku od towarów i usług, na podstawie art. 43 ust.1 pkt 10 oraz art. 29 a ust. 8 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz.106 ze zm.) w związku z tym, że od zasiedlenia lokalu upłynęło więcej niż dwa lata.

Obciążenia

Nieruchomość wolna jest od wszelkich obciążeń na rzecz osób trzecich i nie jest przedmiotem zobowiązań. Nie istnieją żadne niewykonane roszczenia prywatno - prawne osób trzecich, a nadto nie toczą się żadne postępowania administracyjne lub sądowe, których byłaby przedmiotem. Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym. Zbywca nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte nieruchomości, będącej przedmiotem przetargu.

Koszty umowy

Wszelkie koszty związane z zawarciem umowy notarialnej przenoszącej własność jak: taksa notarialna wraz z podatkiem VAT, opłaty sądowe i opłaty za wypisy aktu notarialnego obciążają nabywcę.

Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym

Nabywcę, od dnia nabycia nieruchomości, wiążą wszelkie uchwały podjęte wcześniej przez Wspólnotę Mieszkaniową. Do czasu podjęcia innych uchwał przez Wspólnotę Mieszkaniową dotychczasowy sposób zarządu odnosić się będzie do nabywcy niniejszego lokalu. Nabywca lokalu i współwłasności budynku ponosi wszystkie koszty i wydatki związane z utrzymaniem, eksploatacją i remontem lokalu, a także części wspólnych budynku i gruntu stosownie do wielkości posiadanych udziałów w częściach wspólnych.

Procedura sprzedaży

Niniejsze ogłoszenie wywiesza się na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Lądek-Zdrój przy ul. Rynek 31, od 21 grudnia 2020 r. do 26 stycznia 2021 r., a także będzie ono podane do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie codziennej www.monitorurzedowy.pl oraz zamieszczenie na stronach internetowych tut. Urzędu w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce-Nieruchomości komunalne oraz na stronie www.ladek.pl w zakładce – Oferty inwestycyjne/ nieruchomości na sprzedaż.

Przed przystąpieniem do przetargu zaleca się, aby jego uczestnik zapoznał się z przedmiotem przetargu.

Nieruchomość można obejrzeć po wcześniejszym, telefonicznym uzgodnieniu z Lądeckimi Usługami Komunalnymi Sp. z o.o. z/s przy ul. Fabrycznej Nr 7a w Lądku-Zdroju. Numer telefonu 573 332 980 wew. 3.

Terminy poprzednich przetargów: 20.10.2020 r. – I ustny przetarg nieograniczony, 08.12.2020 r. – II ustny przetarg nieograniczony.

PRZETARG ODBĘDZIE SIĘ

dnia 26 stycznia 2021 r.

w Urzędzie Miasta i Gminy Lądek-Zdrój pokój nr 26, II piętro o godz. 12:00

Cena wywoławcza wynosi: 74 000,00 zł (siedemdziesiąt cztery tysiące złotych 00/100)

Wadium: 7 000,00 zł (siedem tysięcy złotych 00/100)

Postąpienie minimalne: o wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych, tj. 740,00 zł (siedemset czterdzieści złotych 00/100).

1. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie określonego w ogłoszeniu wadium w pieniądzu, z takim rozliczeniem, aby należna kwota znalazła się na koncie Urzędu Miasta i Gminy Lądek-Zdrój w GBS w Strzelinie Oddział w Lądku-Zdroju nr konta 39 9588 0004 3900 1111 2000 0060 w nieprzekraczalnym terminie do 20 stycznia 2021 r.- włącznie. Na dowodzie wpłaty należy zaznaczyć "Przetarg – lokal mieszkalny ul. Krótka 2 lokal nr 4 - imię i nazwisko/nazwa uczestnika przetargu”.

2. Wadium uczestnika, który wygrał przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny sprzedaży. Pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 3 dni od dnia odpowiednio: odwołania, zamknięcia, unieważnienia przetargu lub jego zakończenia wynikiem negatywnym. Wadium przepada na rzecz Gminy Lądek-Zdrój, w razie uchylenia się uczestnika przetargu, który wygrał przetarg od zawarcia umowy sprzedaży w terminie podanym w zawiadomieniu.

3. W celu ustalenia listy uczestników przetargu osoby fizyczne zobowiązane są przedstawić komisji przetargowej dokument stwierdzający ich tożsamość i obywatelstwo, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą - aktualny wydruk z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, umowę spółki cywilnej.

4. W przypadku uczestnictwa w przetargu pełnomocnika reprezentującego osobę fizyczną należy okazać odpowiednie pełnomocnictwo (w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza).

5. W przypadku uczestnictwa w przetargu osoby prawnej należy w dniu przetargu dostarczyć wypis z właściwego dla danego podmiotu rejestru. W przypadku reprezentowania osoby prawnej przez pełnomocnika należy okazać odpowiednie pełnomocnictwo (w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem).

6. W przypadku uczestnictwa w przetargu jednego z małżonków zaleca się przedłożenie pisemnego oświadczenia woli drugiego małżonka o wyrażeniu zgody na nabycie nieruchomości ze środków pochodzących z majątku wspólnego lub złożenie przez osobę przystępującą do przetargu oświadczenia o woli nabycia nieruchomości z majątku osobistego – art. 37 § 1 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 2086).

7. Osoba będąca cudzoziemcem w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (t.j. Dz. U z 2017 r. poz. 2278) zobowiązana jest w dniu zawarcia umowy przeniesienia własności nieruchomości będącej przedmiotem przetargu, przedłożyć wydane na zasadach i w sytuacjach przewidzianych ustawą zezwolenie właściwego ministra na nabycie tej nieruchomości, chyba że zajdą przewidziane powołaną ustawą przesłanki wyłączające wymóg uzyskania takiego zezwolenia.

8. Przetarg może się odbyć, chociażby zakwalifikowano do przetargu tylko jednego oferenta spełniającego warunki określone w ogłoszeniu i jeżeli choć jeden uczestnik zaoferuje, co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. Po ustaniu zgłaszania postąpień przewodniczący komisji przetargowej wywołuje trzykrotnie ostatnią, najwyższą cenę i zamyka przetarg, a następnie ogłasza imię i nazwisko albo nazwę lub firmę osoby, która przetarg wygrała.

9. Uczestnik przetargu może zaskarżyć czynności związane z jego przeprowadzeniem do Burmistrza Lądka- Zdroju w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku przetargu.

10. Ustalenie terminu zawarcia umowy notarialnej nastąpi do 21 dni licząc od daty przetargu. Burmistrz Lądka-Zdroju zastrzega sobie możliwość odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny oraz odstąpienia od zawarcia umowy w razie stwierdzenia, że przetarg został przeprowadzony z naruszeniem prawa.

11. Cena nieruchomości sprzedawanej w drodze przetargu podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność.

12. Dodatkowe informacje dotyczące nieruchomości oraz warunków jej sprzedaży jak również pełną treść ogłoszenia o przetargu można uzyskać, od poniedziałku do piątku każdego tygodnia w godzinach 07:30 – 15:30 w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Lądku-Zdroju, ul. Rynek 31, pokój nr 24, tel. 74 811 78 75,  » Wyślij e-mail 

W prawym dolnym rogu dokumentu pieczęć

podłużna o treści: „Burmistrz Lądka-Zdroju

mgr Roman Kaczmarczyk” – podpis nieczytelny.

Informację wytworzył: Justyna Pożarycka

Informacje zweryfikował: Jolanta Pelczarska-Mlak

Data wytworzenia: 21.12.2020 r.

SZKIC LOKALU MIESZKALNEGO

SZKIC PIWNIC

SZKIC PARTERU I I PIĘTRA BUDYNKU KOMÓREK

Kontakt:
Urząd Miasta i Gminy Lądek-Zdrój
tel: 74/811 78 76
 » Wyślij e-mail 

Skontaktuj się z ogłoszeniodawcą
 • Oferty-dom.pl
 • Lądek-Zdrój, dolnośląskie
 • 4/8 XXX XXX (pokaż)
Wyślij email
74 000 zł
Napisz wiadomość
4/8 XXX XXX (pokaż)
Lądek-Zdrój, dolnośląskie
Oferty-dom.pl
Wystawiający: Osoba prywatna
Na allget.pl od 2017-09-23
 • ID ogłoszenia: 2141821
 • Dodane: 2020-12-22 03:24
 • Wyświetleń: 12
MOŻE ZAINTERESUJĘ CIĘ RÓWNIEŻ TE OFERTY