Twój bezpłatny serwis ogłoszeniowy

+DODAJ OGŁOSZENIE   Za darmo  
To ogłoszenie jest nieaktywne

Działka na sprzedaż, Bagno, 1947 m2

 • Bagno, dolnośląskie
 • Rynek wtórny
 • Dodane 2020-12-23
 • ID ogłoszenia: 2144093
 • Wyróżnij to ogłoszenie
 • Odśwież to ogłoszenie
Dodaj do schowka
 • Zgłoś nadużycie
  Powód zgłoszenia

Kategoria : Działka na sprzedaż
Lokalizacja : Bagno (dolnośląskie)
Powierzchnia : 1 947 m2

Zarządzenie Burmistrza Obornik Śląskich nr 205/2020 z dnia 22.12.2020 r.,

w sprawie ogłoszenia trzeciego przetargu ustnego nieograniczonego z obniżoną cena wywoławczą

na sprzedaż niezabudowanej działki gruntu położonej w Bagnie przy ul. Kminkowej,

stanowiącej własność Gminy Oborniki Śląskie.

Na podstawie art. 30 ust. 2, pkt. 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2020 r., poz. 713 z późn. zm.), ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 65 z późn. zm.), rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (tj. Dz. U. z 2014 r., poz. 1490), uchwały nr 0150/XL/291/09 Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich z dnia 28 kwietnia 2009 roku z późn. zm., w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność gminy Oborniki Śląskie

podaje się do publicznej wiadomości

że dnia 11.02.2021 r. o godz. 10:00, w budynku „A” Urzędu Miejskiego w Obornikach Śląskich ul. Trzebnicka 1, pokój nr 4, przeprowadzony zostanie trzeci przetarg ustny nieograniczony z obniżoną ceną wywoławczą na sprzedaż opisanej w poniższej tabeli niezabudowanej działki gruntu:

Położenie nieruchomości: Bagno ulica Kminkowa

Oznaczenie geodezyjne: 358/14 AM-1

Pow. działki w m²: 1947

Nr księgi wieczystej: WR1W/00016299/7
Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania: Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy Oborniki Śląskie dla obrębów Bagno, Morzęcin Wielki, Morzęcin Mały, Osolin, Siemianice, Wielka Lipa-Osola zatwierdzonym Uchwałą Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich nr 0150/XXXVI/266/05 z dnia 08 września 2005r., przedmiotowa działka leży na obszarze oznaczonym na rysunku planu symbolem MN/1(15) i przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną wolnostojącą lub bliźniaczą o niskiej intensywności zabudowy.
Działka znajduje się w strefie „K” ochrony krajobrazu kulturowego, ponadto znajduje się częściowo w strefie „OW” obserwacji archeologicznej oraz częściowo w strefie „B” ochrony konserwatorskiej.
Wg ewidencji gruntów: R - grunty orne (klasy V i VI)

Cena wywoławcza (netto): 42 000,00 zł + 23% VAT

Wadium 10 % ceny wywoławczej: 4.200,00 zł

Opis nieruchomości: Działka położona w północno-środkowej części wsi, w sąsiedztwie terenów niezabudowanych oraz rozproszonej zabudowy jednorodzinnej i lasów. Działka leży przy ul. Kminkowej – drodze wewnętrznej wydzielonej geodezyjnie lecz nieurządzonej, która łączy się z drogą publiczną o nawierzchni częściowo utwardzonej (ulica Wiesiołkowa). Działka porośnięta młodnikami sosny i brzozy pochodzącymi z samosiewu. Drzewa nie posiadają sortymentów użytkowych. Działka nie posiada przyłączy do sieci infrastruktury technicznej, położona jest na terenie zaopatrzonym w sieć wodociągową. Działka nr 358/14 o słabych możliwościach inwestycyjnych wynikających z niekorzystnego wąskiego kształtu.

BAGNO – wieś położona ok. 10 km na północny - zachód od miasta Oborniki Śląskie. Znajduje się tu m.in. zespół pałacowy z początku XVIII wieku, w którym mieści się Wyższe Seminarium Duchowne Salwatorianów wraz z zabytkowym parkiem wokół. Przez miejscowość przebiegają piesze szlaki turystyczne prowadzące przez malownicze lasy: czerwony – z Obornik Śląskich przez Osolę i Bagno do Wołowa oraz zielony – w kierunku północnym z Obornik Śląskich przez Wielką Lipę, Bagno i Górowo do Żmigrodu.

Działka niezabudowana, zbywana na własność. Nieruchomość wolna jest od wszelkich obciążeń.

Termin przeprowadzenia pierwszego przetargu: 07.05.2020 r., drugiego: 20.08.2020 r.

Koszty notarialne i sądowe w całości ponosi nabywca nieruchomości. Cena działki ustalona w przetargu wraz z podatkiem VAT podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność, na konto Urzędu Miejskiego w Obornikach Śląskich w Banku Spółdzielczym w Obornikach Śląskich.

Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.) sprzedaż nieruchomości opodatkowana jest podatkiem VAT wg stawki 23%.

Uczestnicy przystępujący do przetargu winni dokonać wpłaty wadium w pieniądzu w kasie Banku Spółdzielczego w Obornikach Śląskich lub przelewem na konto Urzędu Miejskiego w Obornikach Śląskich nr 83 95830009 0000 1007 2000 0017 w Banku Spółdzielczym w Obornikach Śl., w wysokości podanej w kolumnie 7 powyższej tabeli tak, aby środki pieniężne znalazły się na rachunku bankowym najpóźniej w dniu 08.02.2021 r.

W tytule przelewu należy wpisać numer działki, na którą wadium zostało wpłacone.

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Wadium uczestnika, który wygrał przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone najpóźniej w ciągu 3 dni od dnia przetargu. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg, od zawarcia umowy notarialnej. Cudzoziemcy mogą uczestniczyć w przetargu, jeżeli posiadają zgodę właściwego organu państwowego na nabycie przedmiotowych nieruchomości.

UWAGA:

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest okazanie komisji przetargowej przed otwarciem przetargu:

- w przypadku osób fizycznych – dowodu tożsamości (dowód osobisty lub paszport), w przypadku pełnomocnika - pełnomocnictwo notarialne lub z notarialnie poświadczonym podpisem mocodawcy,

- w przypadku osób prawnych lub innych podmiotów gospodarczych – dokumentu potwierdzającego status prawny, tj. aktualny, wydany w okresie do trzech miesięcy przed terminem przetargu, wypis z Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, właściwych pełnomocnictw notarialnych lub z notarialnie poświadczonym podpisem mocodawcy, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot,

- cudzoziemiec, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tj. Dz. U z 2017 r. poz. 2278 z późn. zm.) - zezwolenie (lub promesę) Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na nabycie nieruchomości.

Nieruchomości sprzedawane są na podstawie danych z ewidencji gruntów. W przypadku ewentualnego wznowienia granic wykonanego na koszt i staraniem nabywcy organizator przetargu nie bierze na siebie odpowiedzialności za ewentualne różnice. Wskazanie granic nieruchomości na gruncie przez geodetę może dokonać Gmina na koszt kupującego.

Burmistrz zastrzega sobie prawo odwołania przetargu.

Szczegółowych informacji o nieruchomości będącej przedmiotem przetargu można uzyskać w Wydziale Urbanistyki i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Obornikach Śląskich ul. Trzebnicka 1, tel. 71 310-35-19.

BURMISTRZ

Arkadiusz Poprawa

Sporządziła: Danuta Balowska

BAGNO ULICA KMINKOWA, DZ. NR 358/14 AM-1

Widok na działki i otoczenie

Fragment mapy z MPZP

Kontakt:
Urząd Miasta Oborniki Śląskie - Wydział Urbanistyki, Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami
tel: 71 310-35-19
 » Wyślij e-mail 

Skontaktuj się z ogłoszeniodawcą
 • Oferty-dom.pl
 • Bagno, dolnośląskie
 • 713 XXX XXX (pokaż)
Wyślij email
42 000 zł
Napisz wiadomość
713 XXX XXX (pokaż)
Bagno, dolnośląskie
Oferty-dom.pl
Wystawiający: Osoba prywatna
Na allget.pl od 2017-09-23
 • ID ogłoszenia: 2144093
 • Dodane: 2020-12-23 06:33
 • Wyświetleń: 14
MOŻE ZAINTERESUJĘ CIĘ RÓWNIEŻ TE OFERTY