Twój bezpłatny serwis ogłoszeniowy

+DODAJ OGŁOSZENIE   Za darmo  
To ogłoszenie jest nieaktywne

Lokal Użytkowy na sprzedaż, Świnoujście, 444 m2

 • Świnoujście, zachodniopomorskie
 • Rynek wtórny
 • Dodane 2020-12-31
 • ID ogłoszenia: 2152770
 • Wyróżnij to ogłoszenie
 • Odśwież to ogłoszenie
Dodaj do schowka
 • Zgłoś nadużycie
  Powód zgłoszenia

Kategoria : Lokal Użytkowy na sprzedaż
Lokalizacja : Świnoujście (zachodniopomorskie)
Powierzchnia : 444 m2

Gmina Miasto Świnoujście

Wydział Ewidencji i Obrotu Nieruchomościami

ul. Wojska Polskiego 1/5, 72-600 Świnoujście

tel. 91 327 86 22, fax. 91 321 59 95, e-mail:  » Wyślij e-mail 

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr /2020

Prezydenta Miasta Świnoujście

z dnia grudnia 2020r.

PREZYDENT MIASTA ŚWINOUJŚCIE

Ogłasza III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej,

położonej w Świnoujściu przy ulicy Wrzosowej.

Informacja o nieruchomości

TEREN PRODUKCYJNO – SKŁADOWY

L.p.: 1.

Oznaczanie geodezyjne działki: 284 obr. 0014

Pow. działki w [m2]: 3843

Nr księgi wieczystej: SZ1W/00018501/6

Cena wywoławcza nieruchomości: 820.000 zł.

Wadium: 50.000 zł.

Teren położony w obszarze Natura 2000 – specjalny obszar ochrony siedlisk PLH320019 Wolin i Uznam. Nieruchomość zabudowana budynkiem magazynowym o pow. użytkowej 444 m². Teren zbywany w stanie istniejącym.

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania

Dla przedmiotowego terenu obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Świnoujście, dla rejonu ul. Wrzosowej przyjęty Uchwałą Nr XVIII/152/2016 Rady Miasta Świnoujście z dnia 28.01.2016r. (Dz. Urz. Woj. Zachodnio-pomorskiego z 2016r. nr 855) oznaczony symbolem: PS.V-6.C.05 teren zabudowy produkcyjno-składowej

Informacje o przetargu

I przetarg odbył się:19.06..2020r., II przetarg odbył się: 23.10.2020r.

Przetarg odbędzie się 5.03.2021 roku o godzinie 10.00 - w sali 130 Urzędu Miasta w Świnoujściu ul. Wojska Polskiego Nr 1/5 (I piętro).

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie wynosi nie mniej niż 1% ceny wywoławczej.

Podatek od towarów i usług VAT zw.

Warunkiem udziału w przetargu jest:

1. wniesienie kwoty wadium, przelewem na konto Urzędu Miasta w Świnoujściu: PeKaO S. A. – Świnoujście NR 27 1240 3914 1111 0010 0965 1187 - do dnia 1.03.2021 roku. – za dzień wniesienia wadium uważa się datę wpływu na konto depozytów Miasta. Na dowodzie wpłaty należy zaznaczyć nieruchomość na którą zostało wpłacone wadium.

2. przedłożenie komisji przetargowej przed otwarciem przetargu:

- w przypadku osób fizycznych – dowodu tożsamości a w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą dodatkowo wydruk ze strony internetowej Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (www.ceidg.gov.pl),

- osoby fizyczne będące w związku małżeńskim i posiadające umowną lub ustawową wspólność majątkową przystępujące do przetargu zobowiązane są złożyć pisemne oświadczenie współmałżonka o wyrażeniu przez niego zgody na nabycie nieruchomości po cenie wylicytowanej przez współmałżonka;

- w przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej a podlegających wpisom do rejestrów – aktualnego wpisu z właściwego rejestru sądowego, właściwych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot.

- złożenie oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w związku z prowadzonym przetargiem na sprzedaż przedmiotowej nieruchomości;

- w przypadku nabywania nieruchomości przez cudzoziemca mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2017 r. poz. 2278).

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym w protokole z przetargu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Informacje o nieruchomości można uzyskać w Wydziale Ewidencji i Obrotu Nieruchomościami pok. 206, Urzędu Miasta Świnoujście ul. Wojska Polskiego 1/5, tel. 91 327-86-22, 607 495 388, 691 441 319, fax. 91 327-86-12, e-mail:  » Wyślij e-mail , http://www.swinoujscie.pl.

Prezydent Miasta zastrzega sobie prawo odwołania przetargu w przypadku zaistnienia uzasadnionych przyczyn.

Informacje dla Nabywcy

Zawarcie aktu notarialnego w Kancelarii Notarialnej w Świnoujściu, w terminie najpóźniej 30 dni od daty zamknięcia przetargu. Koszty związane z nabyciem nieruchomości opłaty notarialne, sądowe, podatki itp. ponosi Kupujący. Wylicytowana cena nabycia nieruchomości winna być odnotowana na koncie dochodów Gminy Miasto Świnoujście: PeKaO S. A. – Świnoujście NR 95 1240 3914 1111 0010 0965 0933 najpóźniej w dniu zawarcia aktu notarialnego.

Okazanie granic nieruchomości na koszt Gminy Miasto Świnoujście, nastąpi na wniosek nabywcy złożony w terminie 6 miesięcy od daty zawarcia aktu notarialnego.

Udział w postępowaniu przetargowym wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych oferentów na zasadach określonych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L 119 z 4.5.2016, str. 1—88) oraz w zakresie wynikającym z ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U.z 2018 r., poz. 121 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1490).Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych przez Gminę Miasto Świnoujście można uzyskać na stronie głównej www.bip.um.swinoujscie.pl w zakładce „Klauzula Informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych”

Kontakt:
Urząd Miasta Świnoujście
tel: 91 327-86-22, 607 495 388, 691 441 319
 » Wyślij e-mail 

Skontaktuj się z ogłoszeniodawcą
 • Oferty-dom.pl
 • Świnoujście, zachodniopomorskie
 • 691 XXX XXX (pokaż)
Wyślij email
820 000 zł
Napisz wiadomość
691 XXX XXX (pokaż)
Świnoujście, zachodniopomorskie
Oferty-dom.pl
Wystawiający: Osoba prywatna
Na allget.pl od 2017-09-23
 • ID ogłoszenia: 2152770
 • Dodane: 2020-12-31 06:31
 • Wyświetleń: 12
MOŻE ZAINTERESUJĘ CIĘ RÓWNIEŻ TE OFERTY