Twój bezpłatny serwis ogłoszeniowy

+DODAJ OGŁOSZENIE   Za darmo  
To ogłoszenie jest nieaktywne

Działka na sprzedaż, Ustronie Morskie, 2605 m2

 • Ustronie Morskie, zachodniopomorskie
 • Rynek wtórny
 • Dodane 9 stycznia 2021
 • ID ogłoszenia: 2162424
 • Wyróżnij to ogłoszenie
 • Odśwież to ogłoszenie
Dodaj do schowka
 • Zgłoś nadużycie
  Powód zgłoszenia

Kategoria : Działka na sprzedaż
Lokalizacja : Ustronie Morskie (zachodniopomorskie)
Powierzchnia : 2 605 m2

Zarząd Powiatu

w Kołobrzegu

Plac Ratuszowy 1

78-100 Kołobrzeg

OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 11 ust. 1, art. 37 ust. 1, art. 38 ust. 1 i 2, 67 ust. 2 pkt 2) ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 1990 ze zm.), § 6 ust.1 i § 13 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14.09.2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzaniu przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (tekst jednolity Dz.U. z 2014 poz. 1490 ze zm.), uchwały nr IX/55/2019 Rady Powiatu w Kołobrzegu z dnia 21 sierpnia 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości oraz uchwały Nr 256/2020 Zarządu Powiatu w Kołobrzegu z dnia 21 lipca 2020 roku w sprawie zbycia nieruchomości.

ZARZĄD POWIATU W KOŁOBRZEGU

ogłasza drugi ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Powiatu Kołobrzeskiego

Oznaczenie geodezyjne

Działka nr 1254 o pow. 0,2605 ha, obr. Ustronie Morskie, gm. Ustronie Morskie.

Nr księgi wieczystej

KW nr KO1L/00028623/0 - prowadzona w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Kołobrzegu. W dziale III i IV księgi wpisów brak.

Położenie i opis nieruchomości

Grunt niezabudowany, oznaczony działką nr 1254 o pow. 0,2605 ha, położony w Ustroniu Morskim, strefie pośredniej miejscowości przy zbiegu ulicy Koszalińskiej (droga krajowa nr 11) i ulicy Polnej (droga gminna). Działka w kształcie trójkąta prostokątnego, teren płaski. Działka porośnięta samosiewami drzew ( zakrzaczenia, zadrzewienia).

Przeznaczenie w mpzp

Działka nr 1254 znajduje się na obszarze, dla którego obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obrębu ewidencyjnego Ustronie Morskie i części obrębów Wieniatowo i Gwizd - część A (zatwierdzony Uchwałą nr XLIV/306/2010 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 05.11.2010 r.), który przewiduje dla w/w działki kategorię użytkowania oznaczoną symbolem „57 UTM" - zabudowa usług turystycznych z możliwością lokalizacji zabudowy mieszkaniowej i usługowej.

Cena wywoławcza

nieruchomości w zł

220.500,00 zl (słownie: dwieście dwadzieścia tysięcy pięćset złotych 00/100) netto.

Sprzedaż w/w nieruchomości podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług/VAT/ wg stawki 23%.

Forma zbycia

własność

Wadium

30.000,00 zł (słownie: trzydzieści tysięcy złotych 00/100)

Termin i miejsce przetargu

Przetarg odbędzie się dnia 19 lutego 2021 roku o godz. 10:00

w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kołobrzegu przy Placu Ratuszowym 1 – pokój nr 15.

Pierwszy przetarg został przeprowadzony dnia 29 września 2020 roku.

Wysokość postąpienia

Nie niższe niż 1% ceny wywoławczej.

Inne informacje

Brak

II. Informacja dla uczestników przetargu:

1. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie w pieniądzu wymaganego wadium nie później niż do dnia 15 lutego 2021r. na rachunek Starostwa Powiatowego w Kołobrzegu:

BGŻ BNP Paribas S.A. O/Kołobrzeg nr 94 2030 0045 1110 0000 0185 7030

Za datę wpłacenia wadium uważa się datę wpływu wymaganej kwoty na ww. rachunek.

2. Uczestnik przetargu okazuje dowód wpłaty wadium komisji przetargowej w dniu przetargu, przed jego otwarciem.

3. Uczestnicy przetargu zobowiązani są przedstawić komisji przetargowej, przed rozpoczęciem przetargu:

- aktualny dokument tożsamości,

- złożyć pisemne oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami przetargowymi i przyjęciu ich bez zastrzeżeń,

- złożyć pisemne oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem prawnym i faktycznym przedmiotu przetargu i przyjęciu ich bez zastrzeżeń,

- złożyć pisemne oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia procedury sprzedaży nieruchomości będącej przedmiotem przetargu, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1990 ze zm.) oraz rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1490 ze zm.),

- w przypadku uczestnictwa w przetargu osoby prawnej – przedłożyć aktualny wypis z właściwego dla danego podmiotu rejestru. W przypadku reprezentowania osoby prawnej przez pełnomocnika oprócz aktualnego wypisu z rejestru przedłożenie notarialnie potwierdzonego pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego wraz ze stosowną do niego opłatą skarbową,

w przypadku uczestnictwa w przetargu pełnomocnika reprezentującego osobę fizyczną – okazać notarialnie potwierdzone pełnomocnictwo upoważniające do działania na każdym etapie postępowania przetargowego wraz ze stosowną do niego opłatą skarbową,

4. W przypadku uczestnictwa w przetargu jednego z małżonków - przedłożyć pisemną zgodę współmałżonka o wyrażeniu zgody na nabycie nieruchomości ze środków pochodzących z majątku wspólnego, lub złożenie przez osobę przystępującą do przetargu dokumentu świadczącego o istnieniu rozdzielności majątkowej pomiędzy małżonkami,

5. Przy zakupie nieruchomości przez osobę będącą cudzoziemcem w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2278) wymagane jest stosowne zezwolenie wynikające z przepisów tej ustawy.

6. Uczestnicy przetargu dokonują licytacji przy postąpieniu nie niższym niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych tj. nie mniej niż 2.210,00 zł (słownie: dwa tysiące dwieście dziesięć złotych 00/100).

7. Nabywcą nieruchomości zostanie uczestnik przetargu, który zaoferował najwyższą cenę, o co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. Sprzedaż ww. nieruchomości podlega podatkowi od towarów i usług /VAT/ - na podstawie ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2020r., poz. 106).

8. Wadium wniesione w pieniądzu przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.

9. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po odwołaniu albo zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia: odwołania, zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym. W tym celu uczestnik przetargu winien wskazać nr rachunku bankowego, na który zostanie zwrócone wadium.

10. Wadium nie podlega zwrotowi, jeżeli osoba ustalona jako Nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i w terminie podanym w odrębnym zawiadomieniu.

11. Nabywca zobowiązany jest do zapłaty zaproponowanej ceny sprzedaży jednorazowo nie później niż do dnia zawarcia umowy na w/w rachunek bankowy Starostwa Powiatowego w Kołobrzegu.

12. Nabywca ponosi koszty notarialne i inne opłaty związane z nabyciem.

Zastrzega się prawo odwołania przetargu w przypadku zaistnienia uzasadnionych przyczyn.

Szczegółowe informacje dotyczące nieruchomości uzyskać można w Starostwie Powiatowym w Kołobrzegu w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami, ul. Gryfitów 4-6, pokój 24 lub pod numerem telefonu (0-94) 35 301 60 w. 244. Ogłoszenie wywieszono na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym w Kołobrzegu i Urzędu Gminy Ustronie Morskie, ul. Rolna 2 oraz opublikowano na stronie internetowej www.spkolobrzeg.finn.pl i gazecie www.monitorurzedowy.pl.

Kołobrzeg, dnia 8 stycznia 2021

Udział w postępowaniu przetargowym wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych oferentów na zasadach określonych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. UE. L 119 z 4.5.2016, str. 1-88) oraz w zakresie wynikającym z ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2020r. poz. 65 ze zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzaniu przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz.U. z 2014 poz. 1490 ze zm.). Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych przez Starostwo Powiatowe w Kołobrzegu można uzyskać na stronie www.powiat.kolobrzeg.pl w zakładce „Informacje o ochronie danych osobowych w witrynie".

Kontakt:
Starostwo Powiatowe w Kołobrzegu
tel: 94 35 30 160 wew. 244
 » Wyślij e-mail 

Skontaktuj się z ogłoszeniodawcą
 • Oferty-dom.pl
 • Ustronie Morskie, zachodniopomorskie
 • 60w XXX XXX (pokaż)
Wyślij email
220 500 zł
Napisz wiadomość
60w XXX XXX (pokaż)
Ustronie Morskie, zachodniopomorskie
Oferty-dom.pl
Wystawiający: Osoba prywatna
Na allget.pl od 2017-09-23
 • ID ogłoszenia: 2162424
 • Dodane: 2021-01-09 05:24
 • Wyświetleń: 8
MOŻE ZAINTERESUJĘ CIĘ RÓWNIEŻ TE OFERTY