Twój bezpłatny serwis ogłoszeniowy

+DODAJ OGŁOSZENIE   Za darmo  
To ogłoszenie jest nieaktywne

Działka do wynajęcia, Kępno, 315 m2

 • Kępno, wielkopolskie
 • Rynek wtórny
 • Dodane 13 stycznia 2021
 • ID ogłoszenia: 2165390
 • Wyróżnij to ogłoszenie
 • Odśwież to ogłoszenie
Dodaj do schowka
 • Zgłoś nadużycie
  Powód zgłoszenia

Kategoria : Działka do wynajęcia
Lokalizacja : Kępno Rynek Rynek (wielkopolskie)
Powierzchnia : 315 m2

Kępno, dnia 05 stycznia 2021 roku

GKNOŚiPP.6845.16.2020/5

Burmistrz Miasta i Gminy Kępno

ogłasza

I pisemne przetargi nieograniczone na dzierżawę terenów

przeznaczonych na prowadzenie ogródków gastronomicznych

1. ZAKRES PRZETARGÓW I OPIS NIERUCHOMOŚCI

Przedmiotem I przetargów jest dzierżawa dwóch terenów położonych na południowej pierzei kępińskiego rynku, przy ul. Rynek w Kępnie, przeznaczonych na prowadzenie ogródków gastronomicznych o:

1) powierzchni 0,0150 ha ( wymiary : 17,0 m x 8,8 m ),

2) powierzchni 0,0165 ha ( wymiary : 17,0 m x 9,7 m ),

stanowiących części nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów, w jednostce ewidencyjnej Kępno, obrębie Kępno jako działka nr 1386/4, dla której Sąd Rejonowy w Kępnie prowadzi księgę wieczystą nr KZ1E/00047770/1.

Nieruchomość stanowi własność Gminy Kępno, nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi oraz nie jest przedmiotem zobowiązań.

Lokalizację poszczególnych ogródków gastronomicznych przedstawiono na mapie poglądowej.

MAPA POGLĄDOWA

2. PRZEZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI W PLANIE ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

1. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Kępno nieruchomość położona jest w terenach o przeznaczeniu: Place publiczne - symbol rysunku planu AA1KPP.

2. Nieruchomość położona jest w granicach strefy „A”- ścisłej ochrony konserwatorskiej i archeologicznej – wszelkie działania inwestycyjne wymagają zgody Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

3. WSTĘPNE ZAŁOŻENIA DOTYCZĄCE WYSTROJU OGRÓDKÓW ORAZ PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GASTRONOMICZNEJ

1. Na terenie „ogródka" gastronomicznego może być prowadzona sprzedaż i konsumpcja produktów gastronomicznych oraz cukierniczych, a także napojów alkoholowych. Sprzedaż napojów alkoholowych wymaga uzyskania stosownego zezwolenia.

2. Zaplecze technologiczne i sanitarne ogródków stanowić mają kioski gastronomiczne o maksymalnej powierzchni zabudowy 35,00 m2, wykonane na koszt osób, które przetarg wygrają. Kioski lokalizuje się na terenie ogródków gastronomicznych. Szczegółowa lokalizacja kiosków wynika z rozmieszczenia studzienek wod-kan. i przyłączy energetycznych. Kioski projektuje się jako niezwiązane z gruntem. Kioski mają być posadowione na nawierzchni rynku za pośrednictwem drewnianego podestu wyniesionego ponad poziom płyty Rynku (maksymalnie 15 cm ). Studzienki i przyłącza winny znajdować się pod podłogą kiosku i być zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Korpus kiosku dostosować do wymogów funkcjonalnych i przepisów sanitarno-epidemiologicznych.

3. Zasady ogólne obowiązujące przy wyposażaniu ogródków gastronomicznych:

1) Meble z ogólnodostępnej oferty handlowej: drewniane, wiklinowe, z ratanu lub metaloplastyki ozdobnej; dopuszcza się dobrej jakości imitacje materiałów naturalnych,

2) Parasole:

- w ramach jednego ogródka gastronomicznego : w jednolitym kolorze, o jednakowych wymiarach i jednakowej konstrukcji,

- parasole powinny stać na jednej nodze (lokalizowanej centralnie lub narożnikowo.

3) Ogrodzenia ogródków:

- zaleca się zastosowanie ogrodzeń w formie zieleni w donicach lub ogrodzeń ażurowych, niezwiązanych z gruntem, dekorowanych zielenią (np. wieże kwiatowe połączone ażurowymi przęsłami z metaloplastyki),

- ogrodzenia mają być wykonane przy użyciu materiałów naturalnych (drewniane, wiklinowe, z ratanu ) lub metaloplastyki ozdobnej, jako samonośne elementy segmentowe,

- wysokość ogrodzeń ogródków może wynieść max. 90 cm;

- w ogrodzenie ogródków mogą być wkomponowane elementy oświetlenia;

4) Zaleca się zagospodarować teren ogródka zielenią i kwiatami,

5) Dzierżawca na terenie ogródka zobowiązany będzie: wystawić kosze na śmieci, a także utrzymywać porządek i czystość na dzierżawionym terenie oraz w jego bezpośrednim sąsiedztwie,

6) Dzierżawca zobowiązany będzie do zaprzestania działalności usługowej w czasie trwania uroczystości państwowych i kościelnych na płycie Rynku, o których wcześniej zostanie poinformowany stosownym pismem.

7) Na terenie ogródków wyklucza się:

- umieszczanie reklam, za wyjątkiem znaków logo związanych z prowadzoną działalnością, o której mowa podpunkcie 3.1, umieszczonych na ogrodzeniach oraz powierzchniach parasoli,

- ustawianie ogródków w formie kopuły lub namiotu,

- ustawianie sanitariatów typu „toi-toi”,

- umieszczanie grilla na nawierzchni Rynku,

- działalność innych podmiotów gospodarczych,

- prowadzenie innego rodzaju sprzedaży, aniżeli wynikającej z działalności wymienionej punkcie 3.1

4. Projekt ogródka należy uzgodnić z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków oraz w zakresie funkcjonalno–sanitarnym z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym.

5. Dzierżawca zobowiązany będzie do zaprzestania działalności usługowej w czasie trwania uroczystości państwowych i kościelnych na płycie Rynku, o których zostanie wcześniej poinformowany stosownym pismem.

6. Dzierżawca corocznie w okresie od 16 października do 15 kwietnia roku następnego, zobowiązany będzie do usunięcia ogródka z powierzchni Rynku. Ustala się ostateczny termin usunięcia ogródka wraz z kioskiem gastronomicznym w terminie do 31 października każdego roku obowiązywania umowy. W przypadku nieusunięcia ogródka w terminie wyżej wskazanym Dzierżawca zostanie obciążony karą umowną w wysokości 100,00 zł za każdy rozpoczęty dzień dalszego korzystania z gruntu. Dodatkowo w przypadku dalszego niewykonania przez Dzierżawcę obowiązku usunięcia ogródka gastronomicznego wraz z kioskiem Wydzierżawiającemu przysługuje prawo do ich usunięcia na koszt i ryzyko Dzierżawcy.

4. OKRES DZIERŻAWY, CENA WYWOŁAWCZA STAWKI CZYNSZU ORAZ TERMINY JEGO WNOSZENIA I SPOSÓB AKTUALIZACJI

1. Okres dzierżawy – do 5 lat, tj. od 16 kwietnia 2021 do 15 października 2025 roku.

2. Forma dzierżawy - dzierżawa nastąpi w drodze przetargów pisemnych nieograniczonych.

3. Cel dzierżawy – prowadzenie działalności gastronomicznej.

4. Wysokość czynszu dzierżawnego określona zostanie w drodze przetargu.

5. Ze względu na panującą sytuację epidemiologiczną ustala się wysokość miesięcznego czynszu dzierżawy w pierwszym roku obowiązywania umowy, tj. w okresie od 16 kwietnia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku, w wysokości 50% czynszu dzierżawnego określonego w drodze przetargu.

6. Cena wywoławcza stawki czynszu dzierżawy do przetargu wynosi 8,00 zł (słownie: osiem i 00/100 złotych) netto, plus należny podatek VAT, za 1 m2 gruntu miesięcznie.

7. Podana w ust. 6 cena wywoławcza nie obejmuje:

- podatku od towarów i usług, który będzie naliczany według zasad i stawek obowiązujących w dniu zawarcia umowy z Dzierżawcą,

- opłaty za dostawę energii elektrycznej – na podstawie refaktury wystawionej przez Wydzierżawiającego wg aktualnie obowiązujących Wydzierżawiającego stawek i wskazań urządzeń pomiarowych, zainstalowanych na koszt Dzierżawcy,

- opłaty za odbiór odpadów komunalnych - na podstawie umowy zawartej z przedsiębiorcą posiadającym zezwolenie na odbiór odpadów komunalnych lub w formie podatku śmieciowego i złożonej przez Dzierżawcę stosownej deklaracji we właściwym miejscowo urzędzie,

- opłaty za dostawę wody i odprowadzanie ścieków- na podstawie umowy zawartej przez Dzierżawcę z przedsiębiorstwem wodociągowo-kanalizacyjnym wg wskaz urządzeń pomiarowych zainstalowanych na koszt Dzierżawcy, chyba że będzie korzystał z własnych urządzeń i instalacji wodnokanalizacyjnych, znajdujących się w sąsiedniej nieruchomości,

- kosztów związanych z użytkowaniem gruntu pod ogródkiem gastronomicznym oraz prowadzeniem działalności, w tym sprzątanie, ubezpieczenie, usuwanie bieżących napraw i konserwacji płyty rynku z kostki granitowej.

- wszelkie sprawy adaptacyjne przystosowania gruntu do rodzaju prowadzonej działalności Dzierżawca będzie prowadził na własny koszt.

8. Czynsz za dzierżawę ogródków płatny będzie z góry do dnia 15-go każdego miesiąca.

9. Wysokość czynszu dzierżawnego w czasie trwania umowy dzierżawy będzie aktualizowana o średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłoszony przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego dla poprzedniego roku kalendarzowego obowiązywania umowy.

10. Nie dokonywać waloryzacji jeżeli wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych, o którym mowa w ust. 2 wzrósł o mniej niż 2% w stosunku do roku poprzedniego i różnica pomiędzy poprzednią całkowitą kwotą czynszu a zwaloryzowaną, nie przekracza jednokrotności wartości opłaty pobieranej przez operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe za traktowanie przesyłki listowej jako przesyłki poleconej.

5. TERMIN ORAZ MIEJSCE PRZETARGÓW

1. Przetargi (część jawna przetargów z otwarciem ofert) odbędzie się w dniu 27 stycznia 2021 roku, od godz. 11:00 w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Kępnie przy ul. Ratuszowa 1, która z uwagi na sytuację zagrożenia epidemicznego będzie transmitowana online pod linkiem https://esesja.tv/transmisje_z_obrad/1219/urzad-miasta-i-gminy-kepno.html.

2. Przy wyborze oferty komisja przetargowa weźmie pod uwagę najwyższą zaoferowaną cenę, ustaloną w warunkach przetargu.

3. Zakończenie postępowania przetargowego oraz ogłoszenie wyników przewiduje się

w terminie nie dłuższym niż 7 dni licząc od dnia otwarcia ofert.

4. Wyniki przetargów ogłoszone zostaną na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy w Kępnie.

6. KAUCJA ZABEZPIECZAJĄCA

1. Osobie, która przetarg wygra - wadium zalicza się na poczet kaucji zabezpieczającej w kwocie 3.000,00 zł (słownie: trzy tysiące 00/100 złotych).

2. Kwota kaucji przeznaczona jest na zabezpieczenie wszelkich roszczeń Wydzierżawiającemu do Dzierżawcy, które mogą powstać w trakcie obowiązywania umowy. W szczególności kaucja zabezpiecza roszczenia Wydzierżawiającego o zapłatę czynszu, należności za bezumowne korzystanie z przedmiotu dzierżawy, a także odszkodowań należnych Wydzierżawiającemu do Dzierżawcy oraz innych należności, które Dzierżawca jest zobowiązany uiścić na rzecz Wydzierżawiającego na podstawie umowy lub przepisów prawa.

7. WARUNKI WZIĘCIA UDZIAŁU W PRZETARGACH, ZAWARTOŚĆ OFERTY

1. Do przetargu mogą być zakwalifikowane osoby, które:

wniosą w gotówce - w każdym z dwóch przetargów, wadium, w wysokości 3.000,00 zł (słownie: trzy tysiące 00/100 złotych), na konto Urzędu Miasta i Gminy w Kępnie w Banku Santander S.A. I oddział Kępno, nr rachunku 65-1090-1144-0000-0000-1400-3711 do dnia 22 stycznia 2021r. (decyduje data wpływu na konto Urzędu), z dopiskiem „Wadium do przetargu na dzierżawę ogródka gastronomicznego nr ……….”. Wpłata wadium po terminie skutkuje niedopuszczeniem do przetargu. Za datę wpłacenia wadium uważa się wpływ środków pieniężnych na wskazany wyżej rachunek bankowy.
złożą w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Kępnie przy ul. Ratuszowej 1, 63-600 Kępno lub prześlą na adres urzędu wyżej wskazany, w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Przetarg na dzierżawę terenu pod ogródek gastronomiczny nr ……” i opatrzonej klauzulą „Nie otwierać do dnia 27.01.2020r. godz. 11:00” w nieprzekraczalnym terminie do dnia 22 stycznia 2021 roku (liczy się data wpływu do urzędu) następujące dokumenty:
- wg treści określonej w Formularzu ofertowym.

Pisemna oferta powinna zawierać:

1) imię, nazwisko i adres albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli zgłaszającym jest osoba prawna lub inny podmiot ,

2) datę sporządzenia oferty,

3) oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się z treścią niniejszego ogłoszenia oraz warunkami przetargu i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń,

4) numer miejsca (ogródek 1 lub 2), na którym będzie funkcjonował ogródek,

5) proponowaną stawkę czynszu dzierżawnego netto, bez należnego podatku VAT,

6) do oferty należy dołączyć również kopię dowodu wpłaty wadium.

7) oferta wraz z załączonymi dokumentami winna być zszyta, a poszczególne jej strony ponumerowane i podpisane przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu oferenta.

2. W przypadku uchylenia się osób, ustalonych na dzierżawców w drodze niniejszych przetargów, od zawarcia umowy dzierżawy – wadium ulega przepadkowi na rzecz Gminy Kępno.

3. Przetargi uważa się za zamknięte z chwilą podpisania protokołu z przetargów.

4. Osobom, które przetargu nie wygrały – wadium zwraca się niezwłocznie po zamknięciu przetargu.

5. Osobie, która przetarg wygrała - wadium zalicza się na poczet kaucji zabezpieczającej.

6. Postąpienie nie może wynosić mniej niż 0,50 zł netto (słownie: pięćdziesiąt groszy). Złożenie oferty zawierającej propozycję wysokości miesięcznego czynszu netto równej lub niższej niż cena wywoławcza powiększona o jedno minimalne postąpienie, tj. 8,50 zł (słownie: osiem i 50/100 złotych) za 1 m2 gruntu miesięcznie spowoduje odrzucenie oferty.

7. Przetarg może się odbyć, chociażby wpłynęła tylko jedna oferta spełniająca warunki określone w ogłoszeniu o przetargu, tj. jeżeli przynajmniej jeden uczestnik przedstawi ofertę miesięcznej stawki czynszu dzierżawy za jeden metr kwadratowy powiększoną co najmniej o jedno postąpienie, o którym mowa w pkt 6 powyżej ceny wywoławczej. Cena oferty w przetargu musi zatem obejmować cenę wywoławczą stawki czynszu dzierżawnego powiększoną minimalnie o wysokość ustalonego w pkt 6 postąpienia.

8. Protokół z przeprowadzonego przetargu stanowi podstawę zawarcia umowy dzierżawy. Oferent, który wygrał przetarg zostanie powiadomiony w terminie 7 dni pisemnie lub telefonicznie o fakcie wygrania przetargu. Przetarg uważa się za zamknięty z chwilą podpisania protokołu.

9. Przystąpienie do przetargu oznacza, że uczestnikowi przetargu znany jest stan prawny i faktyczny oraz, że przyjmuje warunki przetargu i treści wzoru umowy najmu bez zastrzeżeń.

10. Z osobą ustaloną w drodze przetargu na dzierżawcę gruntu zawarta zostanie umowa dzierżawy wg treści niniejszego ogłoszenia o przetargu i uwzględnieniem warunków ustalonych przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia przedłożenia w Urzędzie Miasta i Gminy w Kępnie zaakceptowanej przez ww. organ koncepcji ogródków gastronomicznych.

11. Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny, na każdym etapie, a także prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.

12. W zakresie nieuregulowanym niniejszym ogłoszeniem o przetargu mają zastosowanie przepisy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1490) odnoszące się do przetargu pisemnego nieograniczonego.

8. INFORMACJE DODATKOWE:

1. Z osobami ustalonymi w drodze przetargów na dzierżawcę ogródków zawarte zostaną umowy dzierżawy pod warunkiem:

1) Koncepcja zagospodarowania ogródka gastronomicznego wymaga pisemnej akceptacji Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, a w zakresie funkcjonalno–sanitarnym z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym.

2) Przed podpisaniem umowy należy dostarczyć do Urzędu Miasta i Gminy w Kępnie z siedzibą przy ul. Ratuszowej 1, 63-600 Kępno, zaakceptowaną przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, koncepcję zagospodarowania ogródka gastronomicznego oraz w zakresie funkcjonalno–sanitarnym z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym.

3) W przypadku braku zaakceptowanej koncepcji umowa dzierżawy nie zostanie zawarta.

2. Dodatkowe informacje, w tym szczegółowy opis i lokalizację działek gruntu będących przedmiotem dzierżawy, można uzyskać w Wydziale Planowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta i Gminy w Kępnie: ul. Kościuszki 9, 63-600 Kępno, (tel. 62 590 94 75) lub pisemnie pisząc na adres: Urząd Miasta i Gminy w Kępnie, ul. Ratuszowa 1, 63-600 Kępno.

I Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Kępno

/ - / mgr inż. Artur Kosakiewicz

Opr. D. Dyla

Formularz oferty: https://monitorurzedowy.pl/announcement/attachment/4256

Kontakt:
Urząd Miasta i Gminy Kępno
tel: 62 59 09 475
 » Wyślij e-mail 

Skontaktuj się z ogłoszeniodawcą
 • Oferty-dom.pl
 • Kępno, wielkopolskie
 • 625 XXX XXX (pokaż)
Wyślij email
2 520 zł
Napisz wiadomość
625 XXX XXX (pokaż)
Kępno, wielkopolskie
Oferty-dom.pl
Wystawiający: Osoba prywatna
Na allget.pl od 2017-09-23
 • ID ogłoszenia: 2165390
 • Dodane: 2021-01-13 06:38
 • Wyświetleń: 5
MOŻE ZAINTERESUJĘ CIĘ RÓWNIEŻ TE OFERTY