Twój bezpłatny serwis ogłoszeniowy

+DODAJ OGŁOSZENIE   Za darmo  
To ogłoszenie jest nieaktywne

Działka na sprzedaż, Boguszów-Gorce, 21 m2

 • Boguszów-Gorce, dolnośląskie
 • Rynek wtórny
 • Dodane 15 stycznia 2021
 • ID ogłoszenia: 2166766
 • Wyróżnij to ogłoszenie
 • Odśwież to ogłoszenie
Dodaj do schowka
 • Zgłoś nadużycie
  Powód zgłoszenia

Kategoria : Działka na sprzedaż
Lokalizacja : Boguszów-Gorce 1 Maja (dolnośląskie)
Powierzchnia : 21 m2

Burmistrz Miasta Boguszowa- Gorc O g ł a s z a

II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej

LP.: 1.

Nazwa i adres:
Nieruchomość niezabudowana, położona przy ul. 1 Maja 52-58,
w obrębie 3 Boguszów

Nieruchomości Numer działki pow. w ha:
Nr 513/32
0,0021ha

KW: SW1W/00071206/1

Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego: Teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej (symbol MW.16)

Cena wywoławcza brutto w zł.:
4.310,00
w tym VAT 23%

Forma zbycia: Sprzedaż na własność

Wadium w zł.: 450,00

Godz.: 10:20

LP.: 2.

Nazwa i adres Nieruchomości:
Nieruchomość niezabudowana, położona przy ul. 1 Maja 52-58,
w obrębie 3 Boguszów

Numer działki pow. w ha:
Nr 513/33
0,0021ha

KW: SW1W/00071206/1

Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego: Teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej (symbol MW.16)

Cena wywoławcza brutto w zł.: 4.310,00 w tym VAT 23%

Forma zbycia: Sprzedaż na własność

Wadium w zł.: 450,00

Godz.: 10:30

przetarg odbędzie się 17 lutego 2021r. w siedzibie Urzędu Miejskiego,pl. Odrodzenia 1,

Boguszów – Gorce w sali ślubów mieszczącej się na parterze budynku (wejście od ulicy)

Minimalne postąpienie – nie mniejsze niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Nieruchomości wymienione są wolne od obciążeń i zobowiązań na rzecz osób trzecich. Forma zbycia – własność. Cena za nieruchomość płatna w gotówce w ciągu miesiąca od daty wygrania przetargu. Nabywca ponosi koszty koszty notarialne oraz przygotowania dokumentacji, które są wliczone w cenę wywoławcza. Wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanych w zawiadomieniu lub nie dokona zapłaty ceny nieruchomości na dzień przed ustaloną datą zawarcia umowy przenoszącej własność, Burmistrz Miasta może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium na rachunek Gminy Boguszów-Gorce nr: 05 1020 5095 0000 5402 0011 4231 w terminie do 12 lutego 2021r., ale tak wpłacone odpowiednio wcześniej, aby w dniu 15 lutego 2021 r. środki pieniężne zostały zaksięgowane na rachunku organizatora przetargu. Osoby, których wadium zostanie zaksięgowane na koncie Gminy Boguszów-Gorce po dniu 15 lutego 2021 r. nie zostaną dopuszczone do udziału w przetargu. W tytule przelewu konieczne jest określenie numeru geodezyjnego nieruchomości, której wpłata wadium dotyczy oraz określenie podmiotu, który przystąpi do przetargu i na rzecz, którego nastąpi zbycie nieruchomości.Poprzedni przetarg odbył sie w dniu 25.11.2020r.

Uczestnik przetargu przedkłada komisji przetargowej przed otwarciem przetargu na sprzedaż nieruchomości dokumenty:

Oświadczenie o zapoznaniu się z przedmiotem przetargu, warunkami przetargowymi i przyjęciu ich bez zastrzeżeń.

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia procedury sprzedaży nieruchomości będącej przedmiotem przetargu, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U z 2020 r., poz. 1990 z późn. zm.) oraz rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości ( tekst jednolity Dz. U. z 2014 r., poz. 1490 z późn. zm.).

Okazanie dowodu tożsamości w dniu przetargu.

Uczestnicy biorący udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo wymaga formy pisemnej sporządzonej przez notariusza i winno być przedłożone wraz z potwierdzeniem wniesienia opłaty skarbowej z tytułu pełnomocnictwa – na podstawie przepisów ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1764 z późn. zm.) w Wydziale Zarządzania Mieniem Gminy do Urzędu Miejskiego w Boguszowie – Gorcach, II piętro pokój 206, najpóźniej do dnia 15.02.2021 r. Osoby, które nie dostarczą dokumentów w terminie do dnia 15.02.2021 r. nie zostaną dopuszczone do uczestnictwa w przetargu.

Nabycie nieruchomości przez cudzoziemców może nastąpić w przypadku uzyskania zezwolenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, jeżeli wymagają tego przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2017 r. poz. 2278 z późn. zm.). Nabywca zobowiązany jest do ustalenia, we własnym zakresie, czy nabycie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu wymaga zezwolenia, o którym mowa powyżej.

Przedłożyć - w przypadku osób prawnych oraz innych podmiotów nie posiadających osobowości prawnej, a podlegających rejestracji – aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego bądź aktualną informację z Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego oraz właściwe pełnomocnictwa osób reprezentujących podmiot.

Przedłożyć – w przypadku wspólników spółki cywilnej – umowę spółki wraz z aktualnymi zaświadczeniami o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej RP.

Przez nieruchomość przebiega sieć kanalizacji sanitarnej Kd 200 ze studzienkami rewizyjnymi oraz doziemny kabel energetyczny niskiego napięcia w związku z powyższym wynika ograniczenie poprzez zakazanie wznoszenia budynków, budowli i ogrodzeń na przedmiotowych rurociągach, dokonywania trwałych nasadzeń w miejscu posadowienia rurociągu oraz w jego bezpośrednim sąsiedztwie, prowadzenia prac ziemnych zmieniających istotnie ukształtowanie terenu w rejonie przebiegu rurociągów, przeprowadzania działań mogących negatywnie wpłynąć na stan techniczny i sposób działania urządzeń przesyłowych, bądź prowadzić do ich uszkodzenia. W przypadku, gdy przebiegające sieci i urządzenia występujące na nieruchomości kolidują z realizacją zamierzonej inwestycji nabywca zobowiązany jest do ich przełożenia własnym kosztem i staraniem w uzgodnieniu z jednostkami branżowymi i właścicielami sieci.

Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom przetargu wadia zwraca się niezwłocznie, po uprzedniej pisemnej dyspozycji wpłacającego. Wypłata wadium nastąpi na wskazane konto. Nabywca nieruchomości ustalony w przetargu zobowiązany jest dokonać zapłaty ceny nieruchomości na dzień przed wyznaczoną datą zawarcia umowy notarialnej na konto Gminy Boguszów- Gorce wskazane w protokole z przetargu. Datą dokonania wpłaty jest data uznania wpływu na rachunek bankowy Gminy Boguszów- Gorce.

Uczestnik przetargu może, w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku przetargu zaskarżyć czynności związane z przeprowadzeniem przetargu do Burmistrza Miasta Boguszowa – Gorc. Gmina Boguszów – Gorce zawiadomi osobę ustaloną, jako nabywcę o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetarg.

Zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Miasta Boguszowa – Gorce Nr 236/2015 z dnia 17 sierpnia 2015 r. w sprawie wynagradzania za ustanowienie służebności drogi koniecznej na nieruchomościach stanowiących własność Gminy Boguszów –Gorce ustanawia się służebność gruntową, polegającej na prawie przechodu, przejazdu i postoju przez działkę gruntu 513/34 w obrębie 3 Boguszów, stanowiącą własność Gminy Boguszów-Gorce, poprzez wpis w dziale III księgi wieczystej prawa dotyczącego dojścia i dojechania do działek: 513/32, 513/33 z drogi publicznej (ulicy 1 Maja). Wynagrodzenie za ustanowienie służebności drogowej na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Boguszów – Gorce stanowi jednorazowa opłatę w wysokości 500,00zł (brutto) za każdą działkę będącą przedmiotem przetargu. Cena za nieruchomość płatna jest w gotówce. Nabywca uiszcza jednorazowo całość kwoty osiągniętej w przetargu pomiejszonej o wpłacone wadium na rachunek Gminy Boguszów-Gorce numer: 18 1020 3668 0000 5002 0509 9033 odpowiednio wcześniej, tak, aby w chwili zawarcia umowy notarialnej środki pieniężne znajdowały się na rachunku Gminy Boguszów - Gorce. Nabywca ponosi koszty: sądowe, notarialne, związane z ustanowieniem służebności oraz przygotowania dokumentacji.

Cena działki nie zawiera kosztów wznowienia znaków granicznych. W przypadku ewentualnej potrzeby okazania granic nabywca ustali warunki tego okazania z wybranym przez siebie geodetą. Okazanie granic nastąpi na koszt nabywcy. Korzystanie z wszelkich urządzeń infrastruktury komunalnej i technicznej wymaga uzgodnienia z dysponentami sieci i obciąża całkowicie nabywcę nieruchomości. Istniejące na nieruchomości urządzenia infrastruktury technicznej i komunalnej mogą być wykorzystywane przez nabywcę tylko i wyłącznie na warunkach określonych przez dysponenta tych urządzeń.

Istniejący na działce drzewostan podlega ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r., poz. 55 z późn. zmianami). Informacje na temat usunięcia drzew lub krzewów z terenu nieruchomości można uzyskać w Wydziale Inwestycji Miejskich tut. Urzędu Miasta. Po nabyciu nieruchomości nabywca zobowiązany jest do złożenia w Wydziale Budżetu i Finansów Urzędu Miejskiego w Boguszowie – Gorcach deklaracji w zakresie podatku od nieruchomości.

Burmistrz Miasta Boguszowa - Gorc może odwołać przetarg jedynie z ważnych powodów, niezwłocznie podając informację o odwołaniu przetargu do publicznej wiadomości, poprzez wywieszenie w siedzibie Urzędu oraz publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta podając przyczynę odwołania przetargu.

Ogłoszenie o przetargu zostanie wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i na tablicach informacyjnych rozmieszczonych na terenie gminy Boguszów – Gorce www.bip.boguszow-gorce.pl Bliższych informacji o przetargu udziela Wydział Zarządzania Mieniem Gminy Urzędu Miejskiego, pokój Nr 206, telefonicznie, Nr 74-84-49-311 wew. 74.

Sporządził: Bernard Zonenberg

Boguszów – Gorce, dnia 07.01.2021r.

Burmistrz

Osoba Pełniąca Funkcję

Burmistrza Miasta

Krzysztof Kumorek

Kontakt:
Urząd Miasta Boguszów-Gorce
tel: 74-84-49-311 wew. 74
 » Wyślij e-mail 

Skontaktuj się z ogłoszeniodawcą
 • Oferty-dom.pl
 • Boguszów-Gorce, dolnośląskie
 • 311 XXX XXX (pokaż)
Wyślij email
4 310 zł
Napisz wiadomość
311 XXX XXX (pokaż)
Boguszów-Gorce, dolnośląskie
Oferty-dom.pl
Wystawiający: Osoba prywatna
Na allget.pl od 2017-09-23
 • ID ogłoszenia: 2166766
 • Dodane: 2021-01-15 03:54
 • Wyświetleń: 6
MOŻE ZAINTERESUJĘ CIĘ RÓWNIEŻ TE OFERTY