Twój bezpłatny serwis ogłoszeniowy

+DODAJ OGŁOSZENIE   Za darmo  
To ogłoszenie jest nieaktywne

Działka na sprzedaż, Marcinkowice, 1100 m2

 • Marcinkowice, małopolskie
 • Rynek wtórny
 • Dodane 26 stycznia 2021
 • ID ogłoszenia: 2183540
 • Wyróżnij to ogłoszenie
 • Odśwież to ogłoszenie
Dodaj do schowka
 • Zgłoś nadużycie
  Powód zgłoszenia

Kategoria : Działka na sprzedaż
Lokalizacja : Marcinkowice (małopolskie)
Powierzchnia : 1 100 m2

ZARZĄD POWIATU NOWOSĄDECKIEGO

ZARZĄD POWIATU NOWOSĄDECKIEGO

o g ł a s z a

kolejny przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości stanowiących

własność Powiatu Nowosądeckiego położonych w obrębie Marcinkowice, gmina Chełmiec

Oznaczenie nieruchomości:

Nieruchomości stanowiące własność Powiatu Nowosądeckiego położone w obrębie ewid. Marcinkowice, gmina Chełmiec, obj. księgą wieczystą Nr NS1S/00093921/3, oznaczone jako działki ewid. nr 177/33 o pow. 0,11ha, nr 177/36 o pow. 0,12ha, nr 177/39 o pow. 0,12ha.

Działki sprzedawane są odrębnie.

ATRAKCYJNE DZIAŁKI BUDOWLANE BLISKO NOWEGO SĄCZA

Źródło: www.google.pl/maps

Opis nieruchomości:

Działki budowlane z piękną widokową lokalizacją. Położone Kotlinie Sądeckiej, w Beskidzie Wyspowym, w odległości ok. 8 km do Nowego Sącza i ok. 20 km do Limanowej. Niedaleko centrum miejscowości Marcinkowice, gdzie zlokalizowane są szkoły podstawowa i średnia, klub sportowy, handel i usługi. Działki położone przy drodze gminnej, są niezabudowane, a ich bezpośrednie sąsiedztwo stanowi zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, zagrodowa, tereny zielone i leśne.

Posiadają kształt regularny, prostokątny.

Dostęp do urządzeń infrastruktury technicznej: wodociąg, energia elektryczna, kanalizacja w odległości ok. 500m, brak sieci gazowej.

Dostępność komunikacyjna: ok. 0,9 km od drogi powiatowej relacji Chełmiec – Limanowa i linii kolejowej Nowy – Sącz – Chabówka, ok. 5 km od drogi krajowej, ok. 7 km. od drogi wojewódzkiej.

Przeznaczenie nieruchomości:

Zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Chełmiec zatwierdzonym uchwałą Nr L III(482)2006 Rady Gminy Chełmiec z dnia 14 lipca 2006 r. działki nr nr: 177/33, 177/36, 177/39 leżą częściowo w terenach o symbolu MN 1.4. - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej a częściowo w pasie drogi gminnej oznaczonej na planie symbolem D2KD - w liniach rozgraniczających 10m.

Poprzednie przetargi odbyły się: 4 września 2020 r. i 8 grudnia 2020 r.

Cena wywoławcza nieruchomości:

Zarząd Powiatu Nowosądeckiego uchwałą nr 818/2021 z dnia 13 stycznia 2021 r. postanowił o przeprowadzeniu procedury kolejnego przetargu pisemnego nieograniczonego m.in. dla działek nr 177/33, 177/36, 177/39 sprzedawanych odrębnie oraz ustaleniu ceny wywoławczej w następującej wysokości:

L.p.: 1

Nr działki: 177/33

Pow. w ha: 0,11

Cena wywoławcza netto: 55.000zł

Cena wywoławcza brutto (zawiera podatek VAT 23%): 67.650zł

L.p.: 2.

Nr działki: 177/36

Pow. w ha: 0,12

Cena wywoławcza netto: 60.000zł

Cena wywoławcza brutto (zawiera podatek VAT 23%): 73.800zł

L.p.: 3.

Nr działki: 177/39

Pow. w ha: 0,12

Cena wywoławcza netto: 60.000zł

Cena wywoławcza brutto (zawiera podatek VAT 23%): 73.800zł

Każda z działek budowlanych sprzedawana jest odrębnie.

Sprzedaż opodatkowana jest podatkiem Vat w wysokości 23%.

Wadium w wysokości 10.000,00 zł (słownie złotych: dziesięć tysięcy 00/100), należy wpłacić do dnia 22 lutego 2021 r. na konto bankowe Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu:

Nr 64 1050 0161 6745 7777 7777 7777

Za datę wpłaty wadium uznaje się datę wpływu środków na wskazane konto. Dowód wpłaty wadium winien określać numer i położenie nieruchomości. Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wadium pozostałych uczestników zwraca się niezwłocznie po zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia przetargu.

Termin i miejsce składania ofert:

Oferty należy składać w terminie do dnia 22 lutego 2021 r. do godz. 12.00 w Kancelarii Administracyjnej Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu ul. Jagiellońska 33, pok. 113 /parter/ w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Przetarg na sprzedaż nieruchomości w obrębie Marcinkowice, jednostka ewid. Chełmiec – działka numer ..…........... ”.

Termin i miejsce przetargu:

Przetarg składa się z części jawnej i niejawnej. Część jawna przetargu odbędzie się w obecności oferentów w dniu 26 lutego 2021 r. o godz. 10.00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu ul. Jagiellońska 33, pok. 207 /I piętro/.

Pisemna oferta powinna zawierać:

- imię, nazwisko i adres oferenta albo nazwę lub firmę oraz siedzibę;

- datę sporządzenia oferty;

- oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń;

- numer działki której dotyczy,

- oferowaną cenę i sposób jej zapłaty;

- kopię dowodu wniesienia wadium.

Wzór oferty umieszczony jest na stronie Starostwa www.bip.nowosadecki.pl

Dodatkowe opłaty: Koszty aktu notarialnego ponosi nabywca.

Skutki uchylenia się od zawarcia umowy sprzedaży: Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w wyznaczonym miejscu i terminie, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Dodatkowe informacje: Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium i złożenie oferty w wyznaczonym terminie. Termin zawarcia umowy sprzedaży wyznaczony zostanie najpóźniej w ciągu 21 dni licząc od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Zastrzega się prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert. Zastrzega się możliwość odwołania przetargu z ważnych powodów. Dodatkowych informacji o warunkach przetargu i o nieruchomości udziela Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu, ul. Kościuszki 3, Zespół ds. Gospodarki Nieruchomościami, tel. (18) 41-41-856 lub 857 godz. od 8:00 do 15:00. Istnieje możliwość oględzin przedmiotowej nieruchomości.

Ogłoszenie o przetargu obwieszczone zostaje na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu, ul. Jagiellońska 33, w Urzędzie Gminy Chełmiec oraz na stronie internetowej www.bip.nowosadecki.pl na okres 30 dni a informacja o przetargu zostanie zamieszczona w prasie o zasięgu lokalnym.

Przewodniczący Zarządu

Marek Kwiatkowski

Nowy Sącz, dnia 19 stycznia 2021 r.

Mapa - geoportal: https://monitorurzedowy.pl/announcement/attachment/4286

Mapa zasadnicza: https://monitorurzedowy.pl/announcement/attachment/4288

Mapa ewidencyjna: https://monitorurzedowy.pl/announcement/attachment/4289

Wzór oferty: https://monitorurzedowy.pl/announcement/attachment/4290

Kontakt:
Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu
tel: (18) 41 41 866
 » Wyślij e-mail 

Skontaktuj się z ogłoszeniodawcą
 • Oferty-dom.pl
 • Marcinkowice, małopolskie
 • 8)4 XXX XXX (pokaż)
Wyślij email
67 650 zł
Napisz wiadomość
8)4 XXX XXX (pokaż)
Marcinkowice, małopolskie
Oferty-dom.pl
Wystawiający: Osoba prywatna
Na allget.pl od 2017-09-23
 • ID ogłoszenia: 2183540
 • Dodane: 2021-01-26 06:37
 • Wyświetleń: 9
MOŻE ZAINTERESUJĘ CIĘ RÓWNIEŻ TE OFERTY