Twój bezpłatny serwis ogłoszeniowy

+DODAJ OGŁOSZENIE   Za darmo  
To ogłoszenie jest nieaktywne

Działka na sprzedaż, Lesko, 25448 m2

 • Lesko, podkarpackie
 • Rynek wtórny
 • Dodane 4 lutego 2021
 • ID ogłoszenia: 2195296
 • Wyróżnij to ogłoszenie
 • Odśwież to ogłoszenie
Dodaj do schowka
 • Zgłoś nadużycie
  Powód zgłoszenia

Kategoria : Działka na sprzedaż
Lokalizacja : Lesko (podkarpackie)
Powierzchnia : 25 448 m2

GN.II.6840.2.5.2020

Lesko, dnia 2 lutego 2021 r.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Zarząd Powiatu Leskiego działający na podstawie art. 38, art. 40 ust. 1 pkt 1 art. 67 ust. 2 pkt 1, ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 1990), oraz § 4 ust. 5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów i rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2014 r., poz. 1490) oraz uchwały Rady Powiatu w Lesku: Nr XII.64.2011 z dnia 20 lipca 2011r. ogłasza:

pierwszy przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż nieobciążonej nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Leskiego położonej w Lesku obręb Posada Leska, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako nr ewid.: 200/8 o pow. 2,5448 ha, uwidocznionej w księdze wieczystej Nr KS1E/00029166/7.

Nieruchomość położona w północnej części miasta Lesko, przy drodze krajowej nr 84, niezabudowana, z dostępem do drogi publicznej, z ul. Wspólnej (droga gminna), o regularnym kształcie zbliżonym do prostokąta. Przeważająca jej część znajduje się na terenie na którym obowiązuje Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego "Lesko 7" oznaczonym symbolem U1 –tereny zabudowy usługowej, rzemiosła i handlu, z dopuszczeniem obiektów produkcyjnych, składów i magazynów. Zachodnia części działki nie jest objęta MPZP. Zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Lesko grunt położony jest w obszarze oznaczonym kolorem białym – tereny otwarte.

Działka.

Cena wywoławcza: 650 000,00 zł, wysokość wadium: 65 000,00 zł

Przetarg odbędzie się w dniu 9 marca 2021 r. - od godz. 10:00 w Starostwie Powiatowym w Lesku, Rynek 1, w sali narad na parterze budynku.

Do wylicytowanej ceny nieruchomości zostanie doliczony podatek VAT wg stawki obowiązującej w dniu sprzedaży.

WARUNKI PRZETARGU

1. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne jeżeli wpłacą wadium w terminie wyznaczonym w ogłoszeniu.

2. Dowód wniesienia przez uczestnika przetargu wadium podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.

3. Wadium winno być wpłacone w pieniądzu do dnia 5 marca 2021 r. na konto Starostwa Powiatowego w Lesku na konto Nr 82 8642 1012 2003 1205 1489 0004 Banku Nowego BFG S.A. w Sanoku Oddział w Lesku z dopiskiem numeru ewidencyjnego działki, na które zostało wpłacone wadium. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków na w/w konto.

4. Osoby fizyczne uczestniczące w przetargu zobowiązane są do przedłożenia dokumentu tożsamości, a w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej i nabywania nieruchomości na rzecz prowadzonej firmy zaświadczenia o wpisie do centralnej ewidencji informacji o działalności gospodarczej. Przedstawiciele osób prawnych oprócz dokumentu tożsamości zobowiązani są przedłożyć komisji przetargowej aktualny wypis z KRS oraz stosowne pełnomocnictwo do reprezentowania osoby prawnej w przetargu.

5. Wpłacone wadium zostanie:

- zaliczone na poczet ceny nabycia, jeżeli uczestnik wpłacający wadium przetarg wygra (kwota wadium zostanie zaliczona na poczet ceny nabycia w dniu zapłaty pełnej kwoty należności);

- zwrócone niezwłocznie, po odwołaniu przetargu, unieważnieniu lub zamknięciu przetargu, a także w przypadku zakończenia przetargu wynikiem negatywnym, jednak nie później niż przed upływem 3-ech dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu.

6. Wpłacone wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się bez usprawiedliwienia od zawarcia umowy uczestnika, który przetarg wygrał.

7. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden z uczestników zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

8. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

9. W przypadku gdy nabycie nieruchomości nastąpi do majątku wspólnego, warunkiem dopuszczenia do przetargu ustnego jest stawiennictwo obojga małżonków na przetargu lub jednego z nich, posiadającego pisemną zgodę współmałżonka na zakup nieruchomości z własnoręcznym podpisem współmałżonka, poświadczonym przez notariusza.

10. Kupujący jest zobowiązany do wpłacenia całości ceny nabycia nieruchomości na konto sprzedającego przed wyznaczonym terminem zawarcia aktu notarialnego umowy kupna nieruchomości.

11. Wszelkie koszty przygotowania dokumentacji przetargowej oraz koszty związane z zawarciem umowy notarialnej w całości ponosi kupujący.

12. Okazanie, wznowienie punktów granicznych nieruchomości może się odbyć staraniem i na koszt przyszłego nabywcy.

13. Organizator przetargu zastrzega sobie możliwość odwołania przetargu.

14. Szczegółowe informacje dotyczące w/w nieruchomości można uzyskać w Starostwie Powiatowym w Lesku w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Gruntów Rolnych i Leśnych Rynek 1, pokój nr 303 i 304 lub telefonicznie 13 469 71 24.

Wicestarosta

Janusz Haftek

Kontakt:
Starostwo Powiatowe w Lesku
tel: 13 469 71 24
 » Wyślij e-mail 

Skontaktuj się z ogłoszeniodawcą
 • Oferty-dom.pl
 • Lesko, podkarpackie
 • 134 XXX XXX (pokaż)
Wyślij email
650 000 zł
Napisz wiadomość
134 XXX XXX (pokaż)
Lesko, podkarpackie
Oferty-dom.pl
Wystawiający: Osoba prywatna
Na allget.pl od 2017-09-23
 • ID ogłoszenia: 2195296
 • Dodane: 2021-02-04 05:11
 • Wyświetleń: 9
MOŻE ZAINTERESUJĘ CIĘ RÓWNIEŻ TE OFERTY