Twój bezpłatny serwis ogłoszeniowy

+DODAJ OGŁOSZENIE   Za darmo  
To ogłoszenie jest nieaktywne

Działka do wynajęcia, Władysławowo, 250 m2

 • Władysławowo, pomorskie
 • Rynek wtórny
 • Dodane 16 lutego 2021
 • ID ogłoszenia: 2212709
 • Wyróżnij to ogłoszenie
 • Odśwież to ogłoszenie
Dodaj do schowka
 • Zgłoś nadużycie
  Powód zgłoszenia

Kategoria : Działka do wynajęcia
Lokalizacja : Władysławowo (pomorskie)
Powierzchnia : 250 m2

Władysławowo, dnia 15 lutego 2021r.

Burmistrz Władysławowa

ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na poddzierżawę na czas oznaczony części

nieruchomości będącej w dzierżawie Gminy Władysławowo pod prowadzenie działalności gastronomiczno-handlowej we Władysławowie

I. Przedmiot przetargu

1. Część nieruchomości oznaczonej nr 174/2 o całkowitej powierzchni 4,3823ha położonej w obrębie ewidencyjnym Władysławowo 02 miasto Władysławowo, objętej księgą wieczystą KW Nr GD2W/00001096/0, oznaczona jako:

a) stanowisko nr 4 o powierzchni 250m2

Część nieruchomości przewidziana do oddania w poddzierżawę (zaznaczona na załączniku nr 1) jest niezabudowana i nieuzbrojona, a także nie jest obciążona i nie stanowi przedmiotu zobowiązań innych niż dzierżawa od Skarbu Państwa na rzecz Gminy Władysławowo.

II. Sposób zagospodarowania nieruchomości

Lp.: 1.

Położenie nieruchomości: Władysławowo

Numer działki: 174/2

Sposób zagospodarowania nieruchomości:
Nieruchomość położona na obszarze, dla którego brak jest obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego nieruchomość przewidziana jest pod obszar plaży

III. Okres dzierżawy: Część nieruchomości opisanej bliżej w punkcie I oddaje się w poddzierżawę na okres od dnia 28 kwietnia 2021r. do dnia 30 września 2025r. z zastrzeżeniem, iż działalność oraz lokalizacja obiektów na poddzierżawianym terenie może odbywać się corocznie w okresie od 28 kwietnia do 30 września.

IV. Wysokość czynszu z tytułu poddzierżawy, wadium oraz przeznaczenie poddzierżawy

Wysokość czynszu rocznego z tytułu poddzierżawy zostanie ustalona w drodze przetargu. Wylicytowany czynsz z tytułu poddzierżawy płatny będzie z góry za dany rok do dnia 31 lipca każdego roku. Dodatkowo corocznie czynsz ten będzie podlegał powiększeniu (waloryzacja), począwszy od roku 2022, o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłoszony przez prezesa GUS w Monitorze Polskim za rok poprzedni. Wylicytowany w przetargu czynsz z tytułu poddzierżawy powiększony zostanie o podatek VAT w obowiązującej wysokości, zaś wysokość wniesionego wadium zaliczona będzie na poczet czynszu za rok 2021.

Wygrywający przetarg na poddzierżawę Przedmiotu dzierżawy będzie zobowiązany do jednorazowej wpłaty na konto Gminy Władysławowo, do daty podpisania umowy poddzierżawy (przewidywana data podpisania umowy poddzierżawy do dnia 28 kwietnia 2021r.), kwoty w wysokości 217 000,00zł (słownie: dwieście siedemnaście tysięcy złotych), która to kwota stanowić będzie koszt infrastrukturalny i przeznaczona zostanie na wykonanie i utrzymywanie przez Gminę w trackie trwania umowy poddzierżawy kładki pieszej, która poprowadzona zostanie wzdłuż północnej podstawy wydmy od wejścia na plażę Władysławowo nr 9 do wejścia na plażę Władysławowo nr 11 oraz na wykonanie przyłączy wodno-kanalizacyjnych w głównym wejściu na plażę, do którego umożliwione zostanie przyłączenie obiektu tymczasowego, jak powstać ma na Przedmiocie dzierżawy. Kwota kosztu infrastrukturalnego, o którym mowa powyżej stanowi koszt bezzwrotny i nie jest kaucją ani podatkiem, a w przypadku rozwiązania umowy poddzierżawy z przyczyn niezależnych od Gminy Poddzierżawca zrzeka się wszelkich roszczeń względem Gminy w zakresie zwrotu tej kwoty.

Cena wywoławcza rocznego czynszu z tytułu poddzierżawy części nieruchomości opisanej w punkcie I oraz wadium wynoszą:

Lp.: 1.

Położenie: Władysławowo

Numer działki: 174/2

Stanowisko nr: 4

Powierzchnia przeznaczona pod dzierżawę [m²]: 250

Przeznaczenie nieruchomości do dzierżawy: działalność gastronomiczno-handlowa

Cena wywoławcza czynszu netto [zł]: 15 000

Wadium [zł]: 10 000

V. Szczególne uwarunkowania stanowiska oraz obiektów na tym stanowisku

1. Projektowana przestrzeń ograniczona jest do powierzchni 250m² z czego powierzchnia do 150m² przeznaczona jest pod zabudowę tymczasowym obiektem gastronomiczno-handlowym, a pozostała część stanowić ma przestrzeń konsumpcyjno-rekreacyjną

2. W celu zapewnienia ogólnej estetyki oraz ładu przestrzennego na Przedmiocie dzierżawy nakazuje się bezwzględne stosowanie obiektów tymczasowych z rozwiązaniami materiałowymi oraz kolorystycznymi szczegółowo opisanymi w załączniku nr 3 do niniejszego ogłoszenia. Dopuszcza się odstępstwa od wskazanych rozwiązań po pozytywnym uzgodnieniu tych odstępstw z Wydzierżawiającym (w formie pisemnej). W celu zapewnienia ogólnej estetyki oraz ładu przestrzennego na Przedmiocie dzierżawy wprowadza się możliwość posadowienia wyłącznie obiektów budowlanych, których elewacja musi charakteryzować się wysokim standardem estetycznym, gdzie głównym materiałem w elewacji jest szkło i drewno, z wykluczeniem jej realizacji z płyt OSB, sidingu itp. Obiekt może posiadać jedną kondygnację nadziemną zakończoną dachem płaskim (stropodachem) lub jedną kondygnację naziemna zakończoną dachem płaskim (stropodachem) z możliwością lokalizacji tarasu nad kondygnacją przyziemia lub dwie kondygnacje naziemne zakończone dachem płaskim (stropodachem) przy czym druga kondygnacja nie może przekraczać obrysu przyziemia i powierzchni 150m². Zabudowa realizowana może być na podstawie modułowej zabudowy z prefabrykowanych kontenerów o konstrukcji stalowej bądź konstrukcji drewnianej lub mieszanej umożliwiającej łatwy demontaż, załadunek i wywóz po okresie na jaki zostanie zgłoszona (obecnie do 180 dni). Dodatkowo obiekt tymczasowy musi posiadać własne zaplecze sanitarne zlokalizowane w obrysie obiektu.

3. Prowadzenie działalności na Przedmiocie dzierżawy dopuszczone jest bezwzględnie jedynie wewnątrz obiektu tymczasowego.

4. Wykonanie przyłączy Przedmiotu dzierżawy do sieci uzbrojenia terenu nastąpi na koszt i staraniem Dzierżawcy w uzgodnieniu i na warunkach wskazanych przez gestorów sieci. Dzierżawcę obciążać będą wszelkie koszty i ryzyko związane z uzyskaniem niezbędnych zgód, pozwoleń lub zgłoszeń oraz dokonaniem wszelkich innych czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do prawidłowego i zgodnego z obowiązującymi przepisami korzystania z Przedmiotu dzierżawy. W okresie trwania umowy dzierżawy Gmina Władysławowo przewiduje wykonanie przyłączy wodno-kanalizacyjnych oraz energetycznych w przejściach na plażę zlokalizowanych w bliskiej odległości od Przedmiotów dzierżawy, a po oddaniu do użytkowania tych przyłączy Poddzierżawca będzie zobligowany do przyłączenia obiektu do tych przyłączy.

5. Wykonanie przyłączy Przedmiotu poddzierżawy do sieci uzbrojenia terenu nastąpi na koszt i staraniem Dzierżawcy w uzgodnieniu i na warunkach wskazanych przez gestorów sieci. Dzierżawcę obciążać będą wszelkie koszty i ryzyko związane z uzyskaniem niezbędnych zgód, pozwoleń lub zgłoszeń oraz dokonaniem wszelkich innych czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do prawidłowego i zgodnego z obowiązującymi przepisami korzystania z Przedmiotu poddzierżawy. Prowadzenie ewentualnych sieci uzbrojenia terenu do Przedmiotu poddzierżawy możliwe jest najkrótszą drogą najbliższym wejściem na plażę Przedmiotowi poddzierżawy. Obowiązuje zakaz prowadzenia mediów po klifie oraz usytuowania zbiorników nagromadzenie ścieków w plaży.

6. Corocznie przed realizacją jakiegokolwiek obiektu budowlanego na Przedmiocie poddzierżawy bezwzględnie wymagane jest pozytywne uzgodnienie w formie pisemnej koncepcji obiektu z Wydzierżawiającym pod względem zastosowanej formy oraz wykończenia elewacji obiektu i elementów towarzyszących obiektowi. Koncepcja przedkładana Wydzierżawiającemu musi zwierać wizualizację oraz projekt koncepcyjny.

VI. Warunki przystąpienia do przetargu

1. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w formie pieniężnej w nieprzekraczalnym terminie do dnia 4 marca 2021r. na konto Gminy Władysławowo nr 35 8348 0003 0000 0000 3737 0008 prowadzone w Banku Spółdzielczym w Pucku. O uznaniu, że wadium wpłacono w wymagalnym terminie, decyduje data wpływu środków na konto Gminy Władysławowo.

2. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne, jeżeli wpłacą wadium w terminie wyznaczonym w ogłoszeniu. Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.

3. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest przedłożenie komisji przetargowej dokumentów takich jak: oświadczenie o niezaleganiu według stanu na dzień przetargu w opłatach lokalnych i podatkach oraz należnościach cywilnoprawnych wobec Gminy Władysławowo (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia), pełnomocnictwo do reprezentacji (jeżeli uczestnik przetargu nie działa osobiście), dowodu osobistego bądź innego dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą dodatkowo: wydruk z danych KRS, zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej dla każdego ze wspólników spółki cywilnej, a także kopii umowy spółki cywilnej w przypadku wspólników spółki cywilnej.

4. Przystąpienie do przetargu oznacza zapoznanie się ze stanem przedmiotu poddzierżawy, w tym jego stanem technicznym i funkcjonalnym i przystępujący nie wnosi z tytułu tego stanu żadnych zastrzeżeń i uwag do dzierżawcy.

VII. Terminy i miejsce przetargu

Przetarg odbędzie się w siedzibie Urzędu Miejskiego we Władysławowie przy ul. Gen. J. Hallera 19 w sali 309 (III piętro budynku) w dniu 9 marca 2021r. o godzinie 11:00.

VIII. Inne postanowienia przetargu

1. Wysokość postąpienia przetargu wynosi nie mniej niż 500 zł.

2. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociażby jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

3. Wadium złożone przez uczestnika, który przetarg wygra, zostanie zaliczone na poczet czynszu z tytułu poddzierżawy nieruchomości. Pozostali uczestnicy przetargu otrzymają zwrot wadium niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem trzech dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu.

4. Burmistrz Władysławowa zawiadomi osobę, która wygrała przetarg o miejscu i terminie zawarcia umowy poddzierżawy, najpóźniej w ciągu 7 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

5. Jeżeli osoba, która przetarg wygrała nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy poddzierżawy w miejscu i terminie podanym przez Burmistrza Władysławowa, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Kwota wylicytowanego rocznego czynszu dzierżawnego powiększona o podatek VAT w obowiązującej wysokości oraz pomniejszona o wniesione wadium będzie podlegać zapłacie najpóźniej w dniu podpisania umowy poddzierżawy.

6. Burmistrz Władysławowa jest uprawniony do żądania, od uczestnika przetargu będącego osobą fizyczną, przedstawiciela uczestnika przetargu oraz osoby uprawnionej do reprezentowania osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, danych obejmujących: imię (imiona) i nazwisko, numer identyfikacyjny Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności (PESEL), adres zamieszkania oraz adres do doręczeń, w tym adres elektroniczny. W przypadku osoby nieposiadającej obywatelstwa polskiego zamiast numeru identyfikacyjnego Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności (PESEL) Burmistrz Władysławowa może żądać numeru paszportu lub innego dokumentu tożsamości.

7. Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z treścią postanowień zawartych we wzorze umowy poddzierżawy oraz wytycznych dla obiektów tymczasowych gastronomicznych na plaży, które znajduje się w Urzędzie Miejskim we Władysławowie przy ul. Gen. J. Hallera 19 pok. 319, a także na stronach internetowych www.wladyslawowo.pl oraz bip.wladyslawowo.pl. Przystąpienie do przetargu oznaczać będzie akceptację warunków w/w umowy oraz przyjęcie do stosowania wyżej przywołanych wytycznych.

Szczegółowe informacje o przedmiotach poddzierżawy i warunkach przetargów można uzyskać w Urzędzie Miejskim we Władysławowie (Referat Gospodarki Nieruchomościami i Gospodarki Przestrzennej, ul. Gen. J. Hallera 19, pokój nr 319) lub pod nr tel. (58) 674 54 48 bądź drogą mailowa pod adresem  » Wyślij e-mail  lub  » Wyślij e-mail 

Ogłoszenie wywieszono na tablicy ogłoszeń dnia …………….……..

Ogłoszenie zdjęto z tablicy ogłoszeń dnia ……………………………

Sporządził: Tomasz Staszewski

Załącznik Nr 1 - mapa:
https://monitorurzedowy.pl/announcement/attachment/4413

Załącznik Nr 2 - wzór oświadczenia:
https://monitorurzedowy.pl/announcement/attachment/4414

Załącznik Nr 3 - wizualizacje proponowane przez Gminę - rozważania koncepcyjne obiektu:
https://monitorurzedowy.pl/announcement/attachment/4415

Załącznik Nr 4 - wzór umowy poddzierżawy:
https://monitorurzedowy.pl/announcement/attachment/4421

Kontakt:
Urząd Miasta Władysławowo
tel: (58) 674-54-48
 » Wyślij e-mail 

Skontaktuj się z ogłoszeniodawcą
 • Oferty-dom.pl
 • Władysławowo, pomorskie
 • 8)6 XXX XXX (pokaż)
Wyślij email
15 000 zł
Napisz wiadomość
8)6 XXX XXX (pokaż)
Władysławowo, pomorskie
Oferty-dom.pl
Wystawiający: Osoba prywatna
Na allget.pl od 2017-09-23
 • ID ogłoszenia: 2212709
 • Dodane: 2021-02-16 03:26
 • Wyświetleń: 8
MOŻE ZAINTERESUJĘ CIĘ RÓWNIEŻ TE OFERTY