Twój bezpłatny serwis ogłoszeniowy

+DODAJ OGŁOSZENIE   Za darmo  
To ogłoszenie jest nieaktywne

Działka na sprzedaż, Bród, 12600 m2

 • Bród, zachodniopomorskie
 • Rynek wtórny
 • Dodane 20 lutego 2021
 • ID ogłoszenia: 2221302
 • Wyróżnij to ogłoszenie
 • Odśwież to ogłoszenie
Dodaj do schowka
 • Zgłoś nadużycie
  Powód zgłoszenia

Kategoria : Działka na sprzedaż
Lokalizacja : Bród (zachodniopomorskie)
Powierzchnia : 12 600 m2

Stargard, dnia 15.02.2021 r.

NN.II.6840.5.2021.PJ4

STAROSTA STARGARDZKI

działając na podstawie art. 38 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r., poz. 1990 z późn. zm.)

ogłasza pierwszy ustny przetarg ograniczony na sprzedaż nieruchomości

rolnej stanowiącej własność Skarbu Państwa

Przetarg jest ograniczony do osób uprawnionych do nabywania nieruchomości rolnych zgodnie z ustawą z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 1655), które spełniają warunki określone w art. 6 ww. ustawy i przedłożą Komisji Przetargowej przed przetargiem dokumenty potwierdzające spełnienie warunków do nabycia nieruchomości rolnej, o których mowa w art. 7 ww. ustawy, a także podmioty inne niż wymienione w art. 2a ust. 1 i ust. 3 pkt 1 oraz w innych przypadkach niż wymienione w art. 2a ust. 3 pkt. 2-4, pod warunkiem uzyskania zgody Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa na podstawie art. 2a ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego oraz w drodze decyzji administracyjnej. Uzasadnienie ograniczenia przetargu do rolników indywidualnych: zgodnie z definicją, o której mowa w art. 2 ww. ustawy, nieruchomości objęte przetargiem, stanowią nieruchomości rolne, a w myśl art. 2a tej ustawy nabywcą nieruchomości rolnej może być wyłącznie rolnik indywidualny.

Nieruchomość gruntowa niezabudowana stanowiąca własność Skarbu Państwa, oznaczona w ewidencji gruntów i budynków jako działka 281/1 o powierzchni 1,26 ha, symbol klasoużytku – RV, RVI, położona w obrębie ewidencyjnym Bród, gmina Chociwel, dla której prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Stargardzie V Wydział Ksiąg Wieczystych księga wieczysta nr SZ1T/00122816/7.

Nieruchomość nie jest obciążona żadnymi ograniczonymi prawami rzeczowymi oraz zobowiązaniami na rzecz osób trzecich.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 131 040,00 zł (słownie złotych: sto trzydzieści jeden tysięcy czterdzieści 00/100).

Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2020 r., poz. 106 z późn. zm.) sprzedaż nieruchomości zwolniona jest z podatku VAT.

Wysokość wadium wynosi – 13 200,00 zł (słownie złotych: trzynaście tysięcy dwieście 00/100).

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Przeznaczenie nieruchomości:

Działka oznaczona numerem ewidencyjnym 281/1 znajduje się na terenie bez obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego. W „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Chociwel”, zatwierdzonym uchwałą Rady Miejskiej w Chociwlu Nr XV/127/08 z dnia 25 czerwca 2008 r., działka numer 281/1 położona w obrębie Bród przeznaczona jest na cele przemysłu, baz i składów.

Opis nieruchomości:

Przedmiotowa nieruchomość jest niezabudowana. Działka choć położona jest w obrębie ewidencyjnym Bród, znajduje się przy mieście Chociwel. W otoczeniu znajduje się zakład produkcyjny oraz tereny zadrzewione. Dojazd do działki odbywa się z nieutwardzonej drogi gruntowej. Nieruchomość nie jest wyposażona w sieci technicznego uzbrojenia terenu. Teren działki jest niezagospodarowany, porośnięty wysoką roślinnością trawiastą. Przez działkę przebiega linia energetyczna średniego napięcia.

Szczegółowy opis nieruchomości znajduje się w operacie szacunkowym stanowiącym podstawę do ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości, z którym można się zapoznać w siedzibie tut. Starostwa, przy ul. Skarbowej 1 w Stargardzie, pok. nr 205.

Zgłoszenie uczestnictwa w przetargu:

W przetargu mogą wziąć udział osoby, które nie później niż do dnia 24.03.2021 r. do godz. 16.00 złożą pisemne zgłoszenie uczestnictwa w przetargu, zawierające dane (imię, nazwisko, adres) i wskazanie nieruchomości której dotyczy przetarg. Zgłoszenie wraz z wymaganymi dokumentami winno być złożone w zaklejonej kopercie, opatrzonej opisem: „Zgłoszenie uczestnictwa w przetargu – dz. 281/1 obr. Bród”, należy składać osobiście w siedzibie Starostwa Powiatowego w Stargardzie (Kancelarii Ogólnej) lub przesłać pocztą na adres: ul. Skarbowa 1, 73-110 Stargard.

Do uczestnictwa w przetargu należy dołączyć niżej wymienione dokumenty:

W przypadku rolników indywidualnych:

1) pisemne oświadczenie o łącznej powierzchni użytków rolnych oraz okresie prowadzenia gospodarstwa rolnego,

2) oświadczenie o posiadaniu kwalifikacji rolniczych,

3) zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt stały przez okres co najmniej 5 lat na terenie gminy, na obszarze której jest położona jedna z nieruchomości rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rolnego,

4) potwierdzenie wniesienia wadium,

5) oświadczenie, że oferent zapoznał się ze stanem faktycznym i prawnym przedmiotu przetargu oraz warunkami przetargu i nie wnosi z tego tytułu żadnych zastrzeżeń,

6) osoby fizyczne pozostające w związku małżeńskim i posiadające ustrój wspólności majątkowej powinny złożyć pisemne oświadczenie współmałżonka, iż wraża zgodę na nabycie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu po cenie wylicytowanej przez współmałżonka przystępującego do przetargu.

W przypadku pozostałych osób:

1) decyzję Dyrektora Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa,

2) potwierdzenie wniesienia wadium,

3) oświadczenie, że oferent zapoznał się ze stanem faktycznym i prawnym przedmiotu przetargu oraz warunkami przetargu i nie wnosi z tego tytułu żadnych zastrzeżeń,

4) osoby fizyczne pozostające w związku małżeńskim i posiadające ustrój wspólności majątkowej powinny złożyć pisemne oświadczenie współmałżonka, iż wraża zgodę na nabycie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu po cenie wylicytowanej przez współmałżonka przystępującego do przetargu.

Komisja przetargowa sprawdzi czy oferenci spełniają warunki przetargowe i poda do publicznej wiadomości w terminie do dnia 29.03.2021 r. listę zakwalifikowanych osób do przetargu poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Stargardzie.

Przetarg odbędzie się w dniu 01.04.2021 r. siedzibie Starostwa Powiatowego

w Stargardzie przy ul. Skarbowej 1, w Sali nr 103, o godzinie 9.00.

Pozostałe warunki przetargu:

1..Wadium w odpowiedniej, wyżej określonej wysokości powinno wpłynąć do dnia 24.03.2021 r. na konto Starostwa Powiatowego w Stargardzie nr 46 1020 4867 0000 1002 0007 9830 z odpowiednim dopiskiem:

„Wadium na działkę 281/1 obręb Bród gmina Chociwel”.

2. Wpłacone wadium przez uczestnika, który wygra przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości, pozostałym uczestnikom wpłacone wadium zostanie zwrócone w terminie 3 dni od dnia zamknięcia przetargu z zastrzeżeniem, że dniem zwrotu wadium jest dzień obciążenia rachunku bankowego Powiatu Stargardzkiego.

3. Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo wymaga formy pisemnej. Małżonkowie biorą udział w przetargu osobiście lub okazując pełnomocnictwo współmałżonka.

4. Organizator przetargu zawiadomi osobę ustaloną jako nabywcę nieruchomości najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu o miejscu i terminie zawarcia umowy notarialnej. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, organizator przetargu odstąpi od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

5. Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym, po zapoznaniu się ze stanem faktycznym i prawnym nieruchomości. Granice nieruchomości będącej przedmiotem sprzedaży przyjmuje się zgodnie ze stanem ujawnionym na mapach ewidencji gruntów i budynków.

6. Oględzin nieruchomości należy dokonać po wcześniejszym uzgodnieniu terminu pod nr tel. 91/48 04 929.

7. Wylicytowania cena nabycia nieruchomości powinna być wpłacona na konto Starostwa Powiatowego w Stargardzie nr 11 1020 4867 0000 1602 0007 9293 najpóźniej na trzy dni przed zawarciem notarialnej umowy sprzedaży.

8. Protokół z przetargu stanowi podstawę do zawarcia notarialnej umowy sprzedaży nieruchomości. Odmowa podpisania protokołu będzie jednoznaczna z odmową zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości i skutkować będzie przepadkiem wadium.

9. Koszty zawarcia aktu notarialnego w całości ponosi nabywca nieruchomości.

10. Starosta Stargardzkiego zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnych powodów, podając informację o odwołaniu przetargu do publicznej wiadomości.

Niniejsze ogłoszenie o przetargu zostało zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej

na stronie internetowej http://bip.powiatstargardzki.pl

Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Stargardzie,

przy ul. Skarbowej 1, pokój nr 205, tel. 91/48 04 929,

e-mail:  » Wyślij e-mail 

Kontakt:
Starostwo Powiatowe w Stargardzie
tel: 91/48 04 929
 » Wyślij e-mail 

Skontaktuj się z ogłoszeniodawcą
 • Oferty-dom.pl
 • Bród, zachodniopomorskie
 • 1/4 XXX XXX (pokaż)
Wyślij email
131 040 zł
Napisz wiadomość
1/4 XXX XXX (pokaż)
Bród, zachodniopomorskie
Oferty-dom.pl
Wystawiający: Osoba prywatna
Na allget.pl od 2017-09-23
 • ID ogłoszenia: 2221302
 • Dodane: 2021-02-20 05:03
 • Wyświetleń: 7
MOŻE ZAINTERESUJĘ CIĘ RÓWNIEŻ TE OFERTY